Quy định mới về mức phí thẩm định, phê duyệt đánh giá an ninh cảng biển

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 132/2013/TT-BTC, quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định, phê duyệt đánh giá an ninh cảng biển, kế hoạch an ninh cảng biển và cấp lý lịch liên tục của tàu biển.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.
 
Theo đó, kể từ ngày 05/11/2013, mức thu phí thẩm định, phê duyệt đánh giá an ninh cảng biển; thẩm định, phê duyệt kế hoạch an ninh cảng biển, cấp lý lịch liên tục của tàu biển được quy định cụ thể như sau:
 
Mức thu thẩm định, phê duyệt đánh giá an ninh cảng biển lần đầu hoặc định kỳ 5 năm là 15.000.000 đồng/lần; Mức thu thẩm định, phê duyệt kế hoạch an ninh cảng biển lần đầu hoặc định kỳ 5 năm là 20.000.000 đồng/lần; Mức thu thẩm định cấp lý lịch liên tục của tàu biển là 1.500.000 đồng/lần.
 
Thông tư cũng quy định rõ, đối với việc Thẩm định, phê duyệt hàng năm, bổ sung, cấp lại (do mất, rách…) đánh giá an ninh cảng biển; Thẩm định, phê duyệt hàng năm, bổ sung, cấp lại (do mất, rách…) kế hoạch an ninh cảng biển; Thẩm định cấp bổ sung, cấp lại (do mất, rách…) lý lịch liên tục của tàu biển thì mức thu bằng 20% mức thu của thẩm định lần đầu (các mục 1, 2 và 3 tương ứng của Biểu Danh mục phí này).
 
Cục Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm tổ chức thu phí thẩm định, phê duyệt kế hoạch an ninh cảng biển; thẩm định cấp lý lịch liên tục của tàu biển; và các trường hợp thẩm định, phê duyệt hàng năm, bổ sung, cấp lại tương ứng theo quy định.
 
Cảng vụ hàng hải có trách nhiệm thu phí thẩm định, phê duyệt đánh giá an ninh cảng biển; và các trường hợp thẩm định, phê duyệt hàng năm, bổ sung, cấp lại đánh giá an ninh cảng biển tương ứng theo quy định.
 
(PV)