Quy định mới về mức thu lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch

Mới đây, Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư liên tịch số 62/2013/TTLT-BTC-BTP, quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, Thông tư quy định, mức thu lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản được xác định theo giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch. Trong đó giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng giao dịch dưới 50 triệu đồng, mức thu là 50.000 đồng/trường hợp. Với giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch trên 10 tỷ đồng, mức thu là 3.000.000 đồng/trường hợp.

Mức thu lệ phí đối với các việc chứng thực hợp đồng thuê quyền sử dụng đất, thuê nhà ở (tính trên tổng số tiền thuê) được tính như sau: Dưới 50 triệu đồng mức thu là 40.000 đồng/trường hợp. Trên 10 tỷ đồng mức thu được xác định là 2.000.000 đồng/trường hợp.

Đối tượng áp dụng là tổ chức, cá nhân yêu cầu chứng thực hợp đồng, giao dịch tại UBND cấp huyện, UBND cấp xã (ở các địa phương được phép thực hiện chứng thực hợp đồng, giao dịch theo quy định của pháp luật) phải nộp lệ phí theo quy định tại Thông tư này; cơ quan thực hiện chứng thực hợp đồng, giao dịch là cơ quan thu lệ phí

Mức thu lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch không theo giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch được quy định: thu 100.000 đồng/trường hợp đối với chứng thực hợp đồng bán đấu giá bất động sản hoặc chứng thực hợp đồng bảo lãnh; 40.000 đồng/trường hợp đối với chứng thực hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp, chứng thực hợp đồng ủy quyền, chứng thực sửa đổi, bổ sung hợp đồng, giao dịch và chứng thực di chúc. Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản và chứng thực việc hủy bỏ hợp đồng, giao dịch có mức thu 20.000 đồng/trường hợp.

Mức thu lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch khác có giá trị dưới 50 triệu đồng là 40.000 đồng/trường hợp.

Thông tư cũng quy định rõ, lệ phí chứng thực được xác định là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước (NSNN). Do vậy, cơ quan thu lệ phí nộp 100% tổng số tiền lệ phí thu được vào NSNN theo chương, mục, tiểu mục của Mục lục NSNN hiện hành. Các khoản chi phí liên quan đến công tác chứng thực hợp đồng, giao dịch được NSNN cấp theo dự toán được duyệt hàng năm.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2013. Bãi bỏ quy định về chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch tại Thông tư liên tịch số 93/2001/TTLT-BTC-BTP ngày 21/11/2001 của liên Bộ Tài chính - Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí công chứng, chứng thực...

(KD)