Quy định về bán tài sản phúc lợi tập thể

Hỏi: Doanh nghiệp bán tài sản phúc lợi tập thể có tính vào doanh thu không? Bán nhà là tài sản phúc lợi tập thể có phải nộp thuế GTGT? 

Trả lời: Căn cứ quy định tại Điều 2 Luật Thuế Giá trị gia tăng (GTGT); Điều 1 Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN); Căn cứ quy định tại Thông tư số 62/1999/TT-BTC ngày 7/6/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản trong doanh nghiệp Nhà nước, thì tài sản hình thành từ Quỹ phúc lợi của công ty là vốn thuộc sở hữu Nhà nước tại công ty.

Trường hợp công ty bán tài sản là nhà là phúc lợi tập thể thì công ty phải tính vào doanh thu để tính và kê khai nộp thuế thuế TNDN, thuế GTGT như đối với hoạt động kinh doanh bất động sản.

(Theo Tổng cục Thuế)