Quy trình bán lẻ, cấp lẻ hoá đơn

(eFinance Online) - Ngày 16/4/2018, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ký Quyết định số 829/QĐ-TCT về việc ban hành Quy trình bán lẻ, cấp lẻ hoá đơn.
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, bãi bỏ các nội dung hướng dẫn về Quy trình bán lẻ, cấp lẻ hoá đơn tại điểm 15, điểm 16, mục I, phần II Quy trình Quản lý ấn chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 747/QĐ-TCT ngày 20/4/2015 và bước 1, bước 2 khoản 3.4, Điểm 3, Mục II, Phần II Quy trình quản lý thuế đối với cá nhân kinh doạnh ban hành kèm theo Quyết định số 2371/QĐ-TCT ngày 18/12/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế. Các nội dung khác thực hiện theo quy định tại Quyết định số 747/QĐ-TCT ngày 20/4/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

Quy trình quy định chi tiết các bước công việc trong việc bán lẻ, cấp lẻ hoá đơn tại cấp Cục Thuế, cấp Chi cục Thuế và chế độ thông tin, báo cáo. Cụ thể: Trình tự, thủ tục bán hoá đơn lẻ cho hộ, cá nhân kinh doanh tại Chi cục Thuế; Trình tự, thủ tục bán hoá đơn lẻ cho hộ, cá nhân kinh doanh tại các Đội thuế thuộc Chi cục Thuế; Trình tự, thủ tục cấp hoá đơn lẻ cho tổ chức không kinh doanh tại Cục Thuế/Chi cục Thuế; Phân quyền tra cứu hệ thống Quản lý ấn chỉ; Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn để bán lẻ, cấp lẻ; Tổng hợp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn bán lẻ, cấp lẻ.

Quy trình quy định rõ từ bước tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, hướng dẫn kê khai, xác định các khoản thuế, phí (nếu có) phải nộp theo quy định, nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ giữa các bộ phận trong cơ quan thuế giải quyết theo quy trình, Lãnh đạo cơ quan Thuế kiểm tra thông tin, phê duyệt (nếu hồ sơ đúng, đủ) và chuyển ngay cho bộ phận tiếp nhận, trả kết quả cho người nộp thuế.

Quyết định số 829/QĐ-TCT có hiệu lực kể từ ngày ký. 

(PV)