Quy trình thoái trả thuế thu nhập cá nhân như thế nào?

Trả lời: Quy trình thoái trả thuế thu nhập cá nhân (TNCN) gồm 5 bước, bao gồm:

1/ Tiếp nhận hồ sơ thoái trả thuế:

Việc thoái trả thuế được thực hiện tại cục thuế:

- Đối với cá nhân trong năm đã nộp thuế khấu trừ tại nguồn (thông qua cơ quan chi trả thu nhập) tại chi cục thuế thì chi cục thuế hướng dẫn cá nhân nộp hồ sơ thoái trả thuế về cục thuế. Đối với cục thuế có số lượng đối tượng thoái trả thuế nhiều thì phân cấp chi cục thực hiện các thủ tục thoái trả. Cục thuế có văn bản hướng dẫn cụ thể và gửi báo cáo về Tổng cục Thuế.

Phòng hành chính cục thuế nhận hồ sơ thoái trả thuế, ghi sổ nhận hồ sơ đóng dấu ngày nhận vào hồ sơ và chuyển hồ sơ đề nghị thoái trả thuế cho phòng thuế TNCN/Bộ phận quản lý thuế TNCN ngay trong ngày hoặc chậm nhất là đầu ngày làm việc tiếp theo.

 2/ Kiểm tra thủ tục hồ sơ thoái trả thuế:

Phòng thuế TNCN/Bộ phận quản lý thuế TNCN thực hiện các việc sau:

- Photocopy 01 bản tờ khai quyết toán thuế của cá nhân (mẫu 08/TNTX chuyển phòng tin học và xử lý dữ liệu).

- Kiểm tra các tài liệu trong bộ hồ sơ:

+ Đối với hồ sơ đầy đủ: Ghi ngày, tháng, năm và ký xác nhận vào bảng theo dõi tình hình thoái trả thuế TNCN.

+ Đối với hồ sơ chưa đầy đủ, chưa đúng quy định thông báo cho các cá nhân về việc bổ sung các tài liệu bằng văn bản (phiếu đề nghị bổ sung hồ sơ mẫu I đính kèm) chuyển phòng hành chính gửi cho cá nhân.

+ Đối với hồ sơ không thuộc diện thoái trả thuế theo quy định: Phòng thuế TNCN/Bộ phận quản lý thuế TNCN thông báo bằng văn bản chuyển phòng hành chính gửi cho cá nhân biết rõ lý do không được thoái trả thuế.

Thời hạn kiểm tra thủ tục hồ sơ thoái trả thuế chậm nhất không quá 7 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ do phòng hành chính chuyển sang.

3/ Kiểm tra số liệu của hồ sơ thoái trả thuế:

Phòng thuế TNCN/Bộ phận quản lý thuế TNCN thực hiện:

- Kiểm tra các chỉ tiêu ghi trong tờ khai quyết toán mẫu 08/TNTX, lưu ý các chỉ tiêu về thu nhập chịu thuế:

+ Đối với cá nhân có số thuế khấu trừ theo biểu thuế luỹ tiến từng phần thì đối chiếu biên lai thuế thu nhập (biên lai gốc) với nội dung kê khai các khoản thu nhập chịu thuế tại phần II mục A mẫu số 08/TNTX để kiểm tra tính chính xác của thu nhập. Nếu không có Biên lai thuế thì kiểm tra kê khai chi tiết thu nhập chịu thuế từng tháng. Đối với tháng không có thu nhập thì yêu cầu cá nhân phải ghi cam đoan không có thu nhập vào dòng của tháng đó.

+ Đối với thu nhập chịu thuế đã khấu trừ tại nguồn 10% thì đối chiếu chi tiết của mục phần II mục B mẫu 08/TNTX với các chứng từ khấu trừ thuế (chứng từ gốc).

+ Ghi các thông tin phân tích, kết quả đối chiếu số liệu và nhận xét về hồ sơ thoái trả thuế để đính kèm hồ sơ (theo mẫu II đính kèm).

- Trường hợp phát hiện số liệu có sai sót, chưa rõ hoặc cần phải xác minh số liệu trong hồ sơ đề nghị thoái trả thuế thì phòng thuế TNCN/Bộ phận quản lý thuế TNCN thông báo bằng văn bản (theo mẫu III đính kèm) đề nghị điều chỉnh hồ sơ thoái trả thuế chuyển phòng/tổ hành chính gửi cơ quan chi trả/cá nhân để giải trình, bổ sung hoặc lập hồ sơ thay thế.

- Các cơ quan thuế địa phương có trách nhiệm cung cấp thông tin trong việc xác định số thuế TNCN đã khấu trừ cho các đối tượng nộp thuế.

Trường hợp biên lai thuế TNCN, chứng từ khấu trừ thuế TNCN (bản gốc), không hợp lệ như nghi ngờ chứng từ giả, tẩy xoá, kê khai không đúng; số thuế thoái trả lớn trên 10 triệu đồng thì cần trao đổi thông tin giữa cơ quan thuế có cá nhân nộp hồ sơ thoái trả với cơ quan thuế quản lý cơ quan chi trả đã khấu trừ thuế, cụ thể:

+ Đối chiếu biên lai thuế thu nhập: Cá nhân trong năm làm việc tại nhiều nơi có biên lai thuế TNCN do cơ quan chi trả đã khấu trừ cấp cho cá nhân, cần kiểm tra trong biên lai thuế địa chỉ của cơ quan chi trả đó để xác định việc kê khai thuế đã nộp trong năm. Ví dụ: Cá nhân B nộp tờ khai quyết toán tại cơ quan thuế thành phố Hồ Chí Minh trong năm làm tại Công ty X 5 tháng ở Hà Nội, lương mỗi tháng 8 triệu đồng, Công ty X đã kê khai khấu trừ thuế mỗi tháng 0,3 triệu đồng, sau khi cá nhân đó không làm việc nữa thì Công ty X tại Hà Nội cấp 1 Biên lai thuế TNCN, Biên lai này cá nhân B nộp cho cơ quan thuế thành phố Hồ Chí Minh được đối chiếu với tờ khai quyết toán cuối năm của Công ty X Tờ khai số 10/TNTX nộp cho cơ quan thuế Hà Nội, thể hiện tại mục II phần A và chi tiết tại điểm 2 phần B, chi tiết khấu trừ thuế đối với cá nhân khi quyết toán tại cơ quan chi trả thu nhập như: họ tên, mã số thuế, số thuế khấu trừ, biên lai của cá nhân B.

+ Đối chiếu chứng từ khấu trừ thuế: Cá nhân có số thuế khấu trừ 10% thì cần có thông tin trao đổi với cơ quan thuế quản lý cơ quan chi trả đã khấu trừ thuế. Ví dụ: Cá nhân A quyết toán năm tại cơ quan thuế Hà Nội. Trong tờ khai thuế năm có chứng từ khấu trừ thuế 10% là 5 triệu đồng. Trong chứng từ khấu trừ thuế đã lập cơ quan chi trả là doanh nghiệp Y tại thành phố Hồ Chí Minh đã chi khoản thu nhập 50 triệu đồng cho cá nhân A vào tháng 5/2005. Vậy chi tiết này sẽ được thể hiện trong tờ khai mẫu 03b/TNTX của cơ quan chi trả Y vào tháng 6/2005 (mẫu 03b/TNTX được chi tiết cho từng cá nhân của từng tháng).

Thời hạn phân tích, đối chiếu số liệu và phân loại hồ sơ thoái trả thuế chậm nhất không quá 7 ngày kể từ sau khi nhận hồ sơ thoái trả thuế đầy đủ, đúng qui định.

Sau khi nhận đủ hồ sơ đối chiếu với số liệu quyết toán thuế, xác định số thuế thu nhập cá nhân nộp thừa, phòng thuế TNCN/Bộ phận quản lý thuế TNCN dự thảo quyết định, trình lãnh đạo cục duyệt, trong quyết định phải ghi rõ thoái trả bằng tiền mặt hay tiền chuyển khoản vào tài khoản cá nhân thì ghi cụ thể số tài khoản, tại Ngân hàng (Điều 2 của Quyết định). Quyết định thoái trả thuế (mẫu IV đính kèm) được lập thành 5 bản.

+ 1 bản gửi cho cá nhân hoặc tổ chức được uỷ quyền thoái trả thuế.

+ 1 bản chuyển phòng tin học và xử lý dữ liệu để nhập dữ liệu vào máy tính và viết uỷ nhiệm chi thoái trả thuế. Phòng tin học và xử lý dữ liệu chuyển bản quyết định thoái trả thuế kèm theo uỷ nhiệm chi thoái trả thuế cho Kho bạc Nhà nước để làm thủ tục thoái trả thuế cho cá nhân.

+ 1 bản gửi phòng tổng hợp dự toán (đối với đối tượng thoái trả thuộc chi cục thuế quản lý).

+ 1 bản lưu tại phòng thuế TNCN/ Bộ phận quản lý thuế TNCN trực tiếp quản lý đối tượng được thoái trả.

+ 1 bản lưu tại phòng hành chính.

4/ Lập chứng từ uỷ nhiệm chi thoái trả thuế:

Phòng tin học và xử lý dữ liệu căn cứ quyết định thoái trả thuế TNCN lập uỷ nhiệm chi thoái trả thuế gửi Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố (kèm theo 1 bản Quyết định thoái trả thuế).

Hạch toán số thuế đã thoái trả: phòng tin học và xử lý dữ liệu căn cứ quyết định thoái trả thuế và chứng từ uỷ nhiệm chi thoái trả thuế thực hiện nhập kết quả vào máy tính để theo dõi tình trạng chi trả thuế và lập báo cáo kế toán về chi thoái trả thuế TNCN.

5/ Lập báo cáo về việc thoái trả thuế và lưu hồ sơ thoái trả thuế.

Hàng tháng, phòng thuế TNCN/Bộ phận quản lý thuế TNCN lập báo cáo tình hình thoái trả thuế theo quy định để báo cáo lãnh đạo cục thuế và gửi các phòng/tổ liên quan đến quản lý thuế (hoặc truyền qua mạng máy tính). Phòng tin học và xử lý dữ liệu cục thuế tổng hợp tình hình thoái thuế của toàn cục thuế (theo mẫu VI đính kèm) để gửi báo cáo về Tổng cục Thuế.

Phòng thuế TNCN/Bộ phận quản lý thuế TNCN tổ chức lưu hồ sơ thoái trả thuế, các văn bản có liên quan đến việc thoái trả thuế theo từng hồ sơ.

(Theo Tổng cục Thuế)