Quy trình xử lý gia hạn nộp hồ sơ khai thuế

Quy trình Quản lý khai thuế, nộp thuế và kế toán thuế nhằm đảm bảo theo dõi, quản lý người nộp thuế thực hiện các thủ tục hành chính thuế về khai thuế, nộp thuế, kế toán thuế, hoàn thành nghĩa vụ thuế đầy đủ, đúng quy định và đảm bảo công chức thuế, cơ quan thuế thực thi đúng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Quản lý thuế, các Luật thuế hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo Quyết định 879/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế, từ 15/05/2015, việc gia hạn nộp hồ sơ khai thuế (HSKT) của người nộp thuế (NNT) được bộ phận kê khai và kế toán thuế xử lý như sau:

1. Kiểm tra nội dung hồ sơ, lý do đề nghị gia hạn, các tài liệu, căn cứ xác nhận về điều kiện gia hạn, xác định số ngày được gia hạn nộp HSKT trong trường hợp cụ thể của NNT; đối chiếu với các quy định pháp luật quản lý thuế.

2. Trường hợp cần làm rõ thông tin thì liên hệ với NNT qua điện thoại trong thời hạn 03 ngày làm việc.
 
Trường hợp hồ sơ chưa rõ ràng, đầy đủ cần bổ sung thì lập Thông báo về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu (theo mẫu 01/KTTT Thông tư156/2013/TT-BTC ), gửi NNT trong vòng 03 ngày làm việc.

3. Lập Thông báo gia hạn nộp hồ sơ khai thuế (Mẫu số 16/QTr-KK) hoặc không chấp nhận trong thời hạn 03 ngày làm việc.

4. Cập nhật thời gian được gia hạn đối với HSKT của NNT tại Danh sách theo dõi.

Quy trình này áp dụng cho cơ quan thuế các cấp: Tổng cục Thuế, Cục Thuế và Chi cục Thuế, để quản lý khai thuế, nộp thuế và kế toán thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế, các Luật thuế hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

(T.H)