Sẵn sàng cho các nhiệm vụ phát sinh năm 2014

Đây là khẳng định của Vụ Chính sách Thuế - Bộ Tài chính tại Báo cáo Tổng kết công tác năm 2013, kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác năm 2014.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Năm 2013, bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục có những khó khăn và biến động khó lường. Cùng với các giải pháp nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, tạo điều kiện cho doanh nghiệp ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh của Chính phủ, các giải pháp về thuế trong năm qua cũng đã được triển khai một cách khẩn trương, kịp thời góp phần vào việc thực hiện thành công các giải pháp của Chính phủ. Đồng thời với việc nỗ lực tập trung thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình đã đề ra theo chỉ đạo, điều hành của Bộ, Vụ Chính sách Thuế (CST) luôn theo dõi sát diễn biến kinh tế trong nước để đề xuất các giải pháp chính sách thuế một cách kịp thời, nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh.

83 Đề án được hoàn thành

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 7/1/12013 của Chính phủ và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 7/1/2013, theo chương trình công tác đăng ký từ đầu năm 2013 theo Quyết định số 128?QĐ-BTC ngày 17/1/2013, Vụ CST được giao chủ trì trình Bộ trình cấp có thẩm quyền ban hành 40 đề án (trong đó có 11 Đề án trình Quốc hội, UBTVQH, Chính phủ, TTg CP và 29 đề án trình Bộ ban hành). Ngoài ra, có 43 đề án phát sinh ngoài chương trình công tác 2013 theo Quyết định số 128/QĐ-BTC nêu trên (trong đó có 7 Đề án trình Quốc hội, UBTVQH, Chính phủ, TTg CP và 36 đề án trình Bộ ban hành).

Tổng cộng các đề án đã hoàn thành và sẽ hoàn thành trong tháng 12/2013 thì kết quả cả năm 2013 của Vụ CST đạt được 83 đề án (trong đó 40 đề án theo chương trình công tác và 43 đề án phát sinh).

Bên cạnh đó, trong năm 2013, Vụ CST đã trình Bộ ký 40 công văn báo cáo TTCP, Văn phòng Chính phủ xin chủ trương đề xuất cơ chế chính sach đối với các vấn đề mới, hoặc xử lý vướng mắc về cơ chế chính sách phát sinh trong chỉ đạo điều hành kinh tế - xã hội và thực hiện dự toán NSNN theo Nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ, TTCP mà vượt qua thẩm quyền của Bộ Tài chính.

Vụ CST đã hoàn thành việc trình Bộ ký ban hành hoặc giao Vụ ký 566 Công văn, trong đó có 40 công văn tham gia ý kiến với các Bộ ngành; 68 công văn xin ý kiến tham gia các Bộ ngành; 458 công văn trả lời, hướng dẫn các đơn vị trong việc triển khai thực thi chính sach, pháp luật về thuế, phí, lệ phí.

Nhìn chung, nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng chính sách thuế, phí trong năm 2013 rất nặng nề, phức tạp với yêu cầu về thời gian thường gấp nên các công việc của Vụ CST luôn được triển khai rất khẩn trương để đáp ứng được yêu cầu về thời hạn, chất lượng, mục tiêu, yêu cầu đặt ra. Các cơ chế, chính sách do Vụ CST chủ trì soạn thảo đã bảo đảm thực hiện đầy đủ cam kết hội nhập quốc tế, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô; cải thiện môi trường kinh doanh và thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, tạo công ăn việc làm cho người lao động, khích lệ tinh thần và tạo niềm tin cho doanh nghiệp. Qua đó, tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện các chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thời tạo ra tác động lan tỏa lớn hơn đến các mặt của đời sống kinh tế - xã hội.

Năm 2014: Sẵn sàng cho các nhiệm vụ phát sinh

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác nghiên cứu, xây dựng chính sách thuế, phí và lệ phí luôn gặp những khó khăn mang tính đặc thù như hạn chế về số liệu và tình hình thực tế, khả năng phân tích, dự báo tác động của chính sach còn hạn chế. Một số văn bản hướng dẫn lại phụ thuộc vào các văn bản khác liên quan, nhất là trong lĩnh vực phí, lệ phí nên khó chủ động về tiến độ. Bên cạnh đó, cơ sở thông tin, dữ liệu cần thiết còn thiếu; hoặc có sự khác biệt về chỉ tiêu thống kê nên chưa phục vụ thiết thực cho yêu cầu phân tích, đánh gia xây dựng chính sách.

Năm 2014, dự báo bối cảnh kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, diễn biến phức tạp nên nhiệm vụ của Vụ CST vẫn rất lớn và có thể phát sinh đột xuất. Vì vậy, lãnh đạo cũng như cán bộ của Vụ CST luôn xác định rõ vừa sẵn sàng cho các nhiệm vụ phát sinh, vừa phải tập trung vào các đề án quan trọng.

Theo đó, trên cơ sở đấnh giá tình hình kinh tế xã hội 2014 và đề xuất của cá Bộ, ngành địa phương, Vụ CST dự kiến sẽ đưa 24 Đề án, nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Bộ theo chức năng, nhiệm vụ được giao vào chương trình công tác năm 2014. Ngoài ra, cũng dự kiến số Đề án, nhiệm vụ phát sinh trong quá trình chỉ đạo điều hành của Bộ khoảng 30 Đề án (chủ yếu là các thông tư trong lĩnh vực phí, lệ phí và thuế xuất nhập khẩu).

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ nêu trên, Vụ CST mong muốn tiêp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ của Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan trong công tác xây dựng chính sách, góp phần hạn chế được những khó khăn về cơ sở dữ liệu, thông tin, cơ sở vật chất cần thiết trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ.

(TH)