Sẽ tăng mức miễn thuế cho khách tham quan du lịch khu phi thuế quan

Ngày 23/7/2013, Bộ Tài chính có Tờ trình số 95/TTr-BTC trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu (thay thế Quyết định số 33/2009/TTg và Quyết định số 93/2009/QĐ-TTg).

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Dự thảo Quyết định trình Thủ tướng Chính phủ kèm theo Tờ trình số 95/TTr-BTC đã được hoàn chỉnh trên cơ sở tổng hợp, tiếp thu ý kiến tham gia của các Bộ có liên quan, địa phương có Khu kinh tế cửa khẩu và ý kiến của các tổ chức, cá nhân trên cơ sở xin ý kiến trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, của Bộ Tài chính.

Trong đó, đối với chính sách bán hàng miễn thuế cho khách tham quan du lịch khu phi thuế quan đã được Bộ Tài chính dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh tăng từ 500.000 đồng/người/ngày/lượt lên 1.000.000 đồng/người/ngày/lượt, không quá 2 lượt/tháng và thực hiện đến hết năm 2018. Định mức này đã được cân nhắc trên cơ sở các ý kiến góp ý, phù hợp với thời gian một lần tham quan du lịch khu phi thuế quan của khách (trong nước).

(Cát Tường)