Sẽ thí điểm đăng ký thuế điện tử

(eFinance Online) - Dự kiến từ tháng 4/2019 đến tháng 6/2019, Tổng cục Thuế sẽ thí điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết đăng ký thuế bằng phương thức điện tử và quy trình thực hiện giữa cơ quan thuế và người nộp thuế tại 3 địa phương: tỉnh Hải Dương, TP. Đà Nẵng, tỉnh Khánh Hòa.    
Sẽ thí điểm đăng ký thuế điện tử. Ảnh: Quang Minh.Sẽ thí điểm đăng ký thuế điện tử. Ảnh: Quang Minh.

Tổng cục Thuế cho biết để triển khai thí điểm, tổng cục đã xây dựng, nâng cấp các ứng dụng có liên quan đáp ứng việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế điện tử của người nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, chuyển hồ sơ đăng ký thuế điện tử từ Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và hệ thống TMS, trả kết quả giải quyết hồ sơ đăng ký thuế (trừ giấy chứng nhận đăng ký thuế và thông báo mã số thuế) cho người nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế đã tổ chức mời các cục thuế sẽ triển khai thí điểm đăng ký thuế điện tử thực hiện kiểm tra các chức năng trên ứng dụng liên quan đến đăng ký thuế điện tử (eTax, TMS) đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đăng ký thuế điện tử cho người nộp thuế. Đến nay, ứng dụng đã được chuẩn bị sẵn sàng để triển khai thí điểm.

Vướng về căn cứ pháp lý triển khai đăng ký thuế điện tử

Theo Tổng cục Thuế, tại Điều 19, Điều 20 Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế đã có quy định về việc người nộp thuế thực hiện thủ tục đăng ký thuế điện tử cho cơ quan thuế và cơ quan thuế giải quyết hồ sơ và trả kết quả cho người nộp thuế bằng điện tử. Tuy nhiên, thủ tục đăng ký thuế điện tử theo Thông tư số 110/2015/TT-BTC chưa triển khai do chưa hoàn thành triển khai dự án công nghệ thông tin (dự kiến hoàn thành trong năm 2019).

Qua phân tích nghiệp vụ để xây dựng ứng dụng CNTT triển khai có phát sinh một số vướng mắc sau: Thời gian tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: Theo quy định tại Thông tư 110 thì thời hạn tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và giải quyết hồ sơ của cơ quan thuế: sau 03 ngày làm việc kể từ ngày Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế của người nộp thuế, cơ quan thuế mới kiểm tra xong và trả thông báo chấp nhận hoặc không chấp nhận hồ sơ đăng ký thuế cho người nộp thuế. Như vậy, trường hợp hồ sơ người nộp thuế nộp đã đầy đủ, hợp lệ, mất 03 ngày kể từ ngày người nộp thuế nộp hồ sơ, cơ quan thuế trả thông báo chấp nhận hồ sơ và từ thời điểm này tính thời gian bắt đầu giải quyết hồ sơ.

Bên cạnh đó, tại Điều 9, Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính trường hợp hồ sơ hợp lệ, cơ quan thuế giải quyết hồ sơ đăng ký thuế chậm nhất 03 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ. Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, cơ quan thuế thông báo cho người nộp thuế điều chỉnh ngay trong ngày làm việc (đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại cơ quan thuế) hoặc trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (đối với hồ sơ gửi qua đường bưu chính).

Tổng cục Thuế cho rằng giữa Thông tư 110 và Thông tư 95 chưa thống nhất, trong khi phạm vi điều chỉnh của Thông tư 110 là cách thức nộp hồ sơ và trả kết quả đăng ký thuế bằng điện tử, còn quy định về thời hạn giải quyết hồ sơ thực hiện theo quy định tại Thông tư 95. Do đó, cần sửa quy định tại Thông tư 110 để thống nhất với quy định tại Thông tư 95.Về mẫu thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế điện tử (mẫu số 01/TB-TĐT và mẫu số 06/TB-TĐT): Hiện nay, thủ tục khai thuế điện tử, hoàn thuế điện tử đang sử dụng thông báo mẫu số 01-1/TB-TĐT để tiếp nhận hồ sơ. Vì vậy, cần sửa mẫu thông báo để thống nhất với thủ tục khai thuế điện tử, hoàn thuế điện tử.

Hiện tại chưa có quy định về thời hạn cơ quan thuế hủy hồ sơ đăng ký thuế để cấp mã số thuế bằng điện tử dẫn đến cơ quan thuế phải lưu trữ hồ sơ này trong thời gian dài khi mã số thuế không được cấp, điều này ảnh hưởng đến tốc độ của hệ thống CNTT. Chưa có quy định cho phép người nộp thuế nhận kết quả là giấy chứng nhận đăng ký thuế tại nhà để không phải đến cơ quan thuế nhận kết quả là giấy chứng nhận đăng ký thuế bản gốc.

Từ những vướng mắc thủ tục đăng ký thuế điện tử tại Thông tư số 110/2015/TT-BTC nêu trên, Tổng cục Thuế đã báo cáo Bộ Tài chính các nội dung sửa đổi về đăng ký thuế điện tử tại dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 110/2015/TT-BTC. Dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung thông tư số 110/2015/TT-BTC đã được Bộ Tài chính lấy ý kiến các bộ, ngành, UBND và các hiệp hội theo đúng quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật tại công văn số 15741/BTC-TCT ngày 21/11/2017.

Theo Tổng cục Thuế nội dung sửa đổi, bổ sung quy định về đăng ký thuế điện tử, bao gồm: Sửa đổi, bổ sung một số quy định để phù hợp với Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế; thống nhất về mẫu biểu trả thông báo của hồ sơ thuế điện tử khác như khai thuế, hoàn thuế và phù hợp với xử lý của ứng dụng tin học. Các mẫu này do cơ quan thuế ban hành, là kết quả của một số thủ tục hành chính, không phải là thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính do người nộp thuế lập và việc sửa đổi phù hợp với quy định về giao dịch điện tử và yêu cầu quản lý.

Thiết kế lại kết cấu của Điều 19 và Điều 20 để phân biệt giữa quy định về đăng ký thuế lần đầu và đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế, tạm ngừng kinh doanh, chấm dứt hiệu lực mã số thuế và các thủ tục đăng ký thuế khác (đăng ký thuế để cấp mã số thuế khấu trừ nộp thay cho nhà thầu nước ngoài, cấp mã nộp thay cho đơn vị được cơ quan thuế ủy nhiệm thu, cấp mã cho cá nhân có ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập đăng ký thuế thay…).

Bổ sung quy định về thời hạn cơ quan thuế hủy hồ sơ đăng ký thuế lần đầu nếu quá 30 ngày kể từ ngày đến hạn nhận kết quả và nộp hồ sơ giấy nhưng người nộp thuế không thực hiện để đảm bảo việc lưu trữ nhiều của ứng dụng CNTT cũng như theo dõi của cơ quan thuế và thống nhất với quy định của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng điện tử tại cơ quan đăng ký kinh doanh theo Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ.

Sửa đổi thời hạn kiểm tra hồ sơ và trả hồ sơ không hợp lệ cho người nộp thuế từ 03 ngày xuống 02 ngày cho phù hợp với quy định tại Thông tư số 95/2016/TT-BTC. Đồng thời, sửa thời hạn tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ từ ngày tiếp nhận hồ sơ của người nộp thuế.

Bổ sung quy định cho phép người nộp thuế nhận kết quả là giấy chứng nhận đăng ký thuế tại nhà để không phải đến cơ quan thuế nhận kết quả do mẫu giấy chứng nhận đang được in từ phôi có sẵn nên không trả bằng điện tử.

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế đã quy định về đăng ký thuế điện tử. Thông tư này quy định toàn bộ thủ tục hồ sơ, địa điểm nộp hồ sơ, thời hạn phải nộp hồ sơ của người nộp thuế và thời gian giải quyết hồ sơ của cơ quan thuế.

Sẽ thí điểm các nội dung đăng ký thuế điện tử

Theo Tổng cục Thuế do quy định về đăng ký thuế điện tử tại Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 110/2015/TT-BTC chưa được ban hành, trong khi việc xây dựng và kiểm thử ứng dụng CNTT ở mức người sử dụng theo các quy định mới đã hoàn thành, đồng thời thực hiện công khai dịch vụ công điện tử ở mức độ 3, mức độ 4 theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính trong năm 2019; do đó, để có căn cứ pháp lý cho triển khai thí điểm đăng ký thuế điện tử cho người nộp thuế và cơ quan thuế, sau đó tổng kết, đánh giá và hoàn thiện cả về căn cứ pháp lý, quy trình và ứng dụng CNTT, cần thiết phải có quyết định của Bộ Tài chính cho phép triển khai thực hiện thí điểm các nội dung đăng ký thuế điện tử quy định tại dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 110/2015/TT-BTC cho đến khi Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 110/2015/TT-BTC được ban hành và có hiệu lực.

Tổng cục Thuế đề xuất với Bộ Tài chính ban hành Quyết định về việc áp dụng thí điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết đăng ký thuế bằng phương thức điện tử và quy trình thực hiện giữa cơ quan thuế và người nộp thuế. Nội dung thí điểm là tất cả hồ sơ đăng ký thuế theo quy định tại Thông tư số 95/2016/TT-BTC, trừ hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế là tổ chức, cá nhân theo mẫu số 08-MST do chưa có dự án CNTT để đáp ứng quy trình này. Đối tượng triển khai thí điểm là người nộp thuế là tổ chức, cá nhân đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế. Riêng doanh nghiệp chỉ thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế khi giải thế, phá sản với cơ quan thuế theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Phá sản và Thông tư số 95/2016/TT-BTC.

Phương An