Sử dụng hóa đơn đối với hoạt động khám chữa bệnh của cơ sở y tế công lập

Ngày 26/01/2016 Bộ Tài chính có công văn số 1376/BTC-TCT về việc sử dụng hóa đơn, biên lai đối với hoạt động khám chữa bệnh của cơ sở y tế công lập.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Công văn nêu rõ, để tránh lãng phí đối với Biên lai thu phí, lệ phí còn tồn, đồng thời tạo điều kiện cho các cơ sở y tế công lập có thời gian đặt in mẫu hóa đơn phù hợp với nghiệp vụ kinh tế phát sinh, các cơ sở y tế công lập đang sử dụng các loại Biên lai thu phí, lệ phí đã mua của cơ quan thuế hoặc do đơn vị tự in, đặt in đã thực hiện thông báo phát hành trước ngày 1/1/2016 nhưng chưa sử dụng hết thì được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 30/6/2016.

Trường hợp đến hết ngày 30/6/2016, cơ sở y tế công lập chưa sử dụng hết Biên lai thu phí, lệ phí còn tồn thì Cục Thuế hướng dẫn đơn vị thực hiện thanh hủy theo quy định tại tiết d, khoản 2 Điều 4 Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 và hướng dẫn đơn vị thực hiện sử dụng hóa đơn từ ngày 1/7/2016 theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

(T.H)