Sửa đổi, thay thế hai thủ tục hành chính thuế

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 274/QĐ-BTC công bố kèm theo hai thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực Quản lý thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, hai thủ tục hành chính cấp Cục Thuế và Chi cục thuế sửa đổi, thay thế này có số hồ sơ thủ tục hành chính (trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính) là B-BTC- 043229-TT; và B-BTC- 085222-TT.

Tên thủ tục: Khai thuế đối với nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu tính thuể đối với hoạt động kinh doanh và các loại thu nhập khác, được quy định tại Thông tư sổ 103/2014/TT- BTC ngày 6/8/2014 của Bộ Tài chính.

Cụ thể về trình tự thủ tục như sau: Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu đối với hoạt động kinh doanh và các loại thu nhập khác lập hồ sơ và gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp của bên Việt Nam.

Đồng thời khai theo từng lần phát sinh thanh toán tiền cho Nhà thầu nước ngoài.

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ mười, kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.

Trường hợp bên Việt Nam thanh toán cho Nhà thầu nước ngoài nhiều lần trong tháng thì có thể đăng ký khai thuế theo tháng thay cho việc khai theo từng lần phát sinh thanh toán tiền cho Nhà thầu nước ngoài.

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng chậm nhất là ngày thứ hai mươi của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế cấp (cục thuế hoặc chi cục thuế) và gửi qua hệ thống bưu chính.

Thực hiện thủ tục hành chính trên không phải trả bất cứ khoản phí, lệ phí nào.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2014.

(T.H)