Tạo sự đồng thuận trong công tác cải cách quản lý thuế tại địa phương

(eFinance Online) -Để tạo sự đồng thuận trong việc tổ chức triển khai thực hiện công tác cải cách quản lý thuế tại địa phương, Tổng cục Thuế yêu cầu các Cục Thuế thực hiện báo cáo UBND cấp tỉnh, thành phố thuộc Trung ương để có sự chỉ đạo chung trong công tác triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách quản lý thuế giai đoạn 2016 - 2020 đến các sở, ban, ngành trên địa bàn. 
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Ngày 17/5/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 732/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011- 2020. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ cho giai đoạn 5 năm cuối của Chiến lược, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành Quyết định số 2710/QĐ-BTC ngày 20/12/2016 phê duyệt Kế hoạch cải cách quản lý thuế giai đoạn 2016 - 2020.

Để việc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách quản lý thuế giai đoạn 2016 - 2020 thống nhất trong toàn ngành nhằm đạt các mục tiêu chiến lược đã đề ra, Tổng cục Thuế yêu cầu các Cục Thuế kiện toàn Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011- 2020 thuộc đơn vị.

Trước đây, khi triển khai thực hiện Chiến lược Cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2020, Cục Thuế các tỉnh, thành phố đã thành lập Ban chỉ đạo cải cách hệ thống thuế thuộc Cục Thuế. Tuy nhiên, theo nhận định của Tổng cục Thuế, đến nay tại một số cục Thuế, thành phần tham gia Ban chỉ đạo đã có sự thay đổi vì một số lý do liên quan đến chế độ, chính sách (nghỉ hưu, luân chuyên và chuyển đổi vị trí công tác…).

Do vậy, để đảm bảo tăng cường hiệu quả công tác chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách thuế đặc biệt trong giai đoạn 5 năm 2016 - 2020, Tổng cục Thuế đề nghị các Cục Thuế rà soát và kiện toàn Ban chỉ đạo với các thành phần gồm: Cục trưởng Cục Thuế là Trưởng Ban chỉ đạo; Trưởng phòng Tổ chức cán bộ là Phó trưởng Ban kiêm nhiệm vụ thường trực Ban chỉ đạo; Thành viên Ban chỉ đạo là Trưởng phòng Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán, Trưởng phòng Tuyên truyền Hỗ trợ NNT, Trưởng phòng Tin học, Trưởng phòng Kê khai và Kế toán thuế, Trưởng phòng Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, Trưởng phòng Thanh tra (đối với Cục Thuế có 1 phòng Thanh tra) hoặc Trưởng phòng Thanh tra làm nhiệm vụ tổng hợp công tác thanh tra (đối với cục Thuế có từ 2 phòng Thanh tra trở lên), Trưởng phòng Kiểm tra (do Cục Thuế lựa chọn trong số các Trưởng phòng Kiểm tra của Cục Thuế).

Bên cạnh đó, nhằm tạo sự đồng thuận trong việc tổ chức triển khai thực hiện công tác cải cách quản lý thuế tại địa phương, các Cục Thuế thực hiện báo cáo UBND cấp tỉnh, thành phố thuộc Trung ương để có sự chỉ đạo chung trong công tác triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách quản lý thuế giai đoạn 2016 - 2020 đến các sở, ban, ngành trên địa bàn.

Để tuyên truyền phổ biến các mục tiêu và nội dung chủ yếu trong cải cách quản lý thuế đến cộng đồng dân cư và người nộp thuế tại địa phương, các Cục Thuế chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại địa phương, các đài phát thanh truyền hình, cơ quan báo chí  xây dựng chương trình và tổ chức tuyên truyền phổ biến các nội dung cơ bản của Kế hoạch cải cách quản lý thuế giai đoạn 2016 - 2020 bằng nhiều hình thức phong phú phù hợp điều kiện địa phương.

Đối với trong ngành Thuế, các Cục Thuế xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện phổ biến nội dung Kế hoạch cải cách quản lý thuế giai đoạn 2016- 2020 đến toàn thể cán bộ, công chức ngành thuế từ cấp Cục Thuế đến Chi cục Thuế. 

Tổng cục Thuế yêu cầu trước ngày 01/7/2017, các Cục Thuế phải hoàn thành các công tác tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch cải cách quản lý thuế giai đoạn 2016-2020. 

Đối với công tác xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch cải cách quản lý thuế hàng năm của Cục Thuế, các Cục Thuế xây dựng Kế hoạch với các nội dung và mục tiêu cụ thể triển khai ở địa phương, đề xuất các giải pháp và chủ trương để tổ chức thực hiện theo đúng nội dung và kế hoạch đã đề ra, đảm bảo sự thống nhất và đồng bộ với kế hoạch của Tổng cục Thuế. 

Ban chỉ đạo cải cách hệ thống thuế của các Cục Thuế thực hiện việc báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch cải cách quản lý thuế định kỳ một quý một lần và gửi về Ban Chỉ đạo thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020 thuộc Tổng cục Thuế (Tiểu ban Tổng hợp - Ban Cải cách và Hiện đại hoá) chậm nhất là ngày 10 của quý tiếp theo.

Trong quá trình chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách quản lý thuế, nếu có phát sinh vướng mắc hoặc kiến nghị cần đề xuất Ban chi đạo của Cục Thuế kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020 thuộc Tổng cục Thuế để xem xét, chỉ đạo thực hiện.

Ban Chỉ đạo của Cục Thuế thực hiện tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách quản lý thuế hàng năm theo hướng dẫn chung của Ban Chỉ đạo thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020 thuộc Tổng cục Thuế.

Trước ngày 1/3/2017, Tổng cục Thuế yêu cầu các Cục Thuế phải gửi Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo cùng Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo cấp Cục Thuế về Tổng cục Thuế (Ban Cải cách và Hiện đại hóa).

(T.Hằng)