Tây Ninh tích cực triển khai nộp thuế điện tử

Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh vừa có văn bản số 2535/UBND-KTTC gửi Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh Tây Ninh về việc triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Thực hiện nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong hai năm 2015-2016. Theo đó, trong lĩnh vực thuế, ngoài việc phải rút ngắn thời gian nộp thuế, thực hiện kê khai thuế qua mạng; Nghị quyết của Chính phủ cũng nhấn mạnh triển khai nộp thuế điện tử, bảo đảm tỷ lệ 90% doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh đang hoạt động sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử.

Thực hiện nộp thuế điện tử mang lại nhiều tiện ích cho người nộp thếu, bảo đảm đơn giản, nhanh chóng, an toàn và thuận tiện. Để việc triển khai thực hiện nộp thuế điện tử trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết của Chính phủ; phát huy những kết quả đạt được về kê khai thuế qua mạng, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh yêu cầu Cục thuế tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng và các sơ, ban ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và hướng dẫn các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh trên địa bàn tỉnh thực hiện nộp thuế điện tử, giao dịch với cơ quan thuế qua Cổng thông tin điện tử nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh;

Thành lập Ban chỉ đạo triển khai nộp thuế điện tử thuộc Cục thuế tỉnh và các Tổ triển khai thực hiện nộp thuế điện tử tại Chi cục Thuế các huyện, thành phố;

Phối hợp với các sở, ban ngành liên quan, các đơn vị viễn thông, các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh để cung cấp dịch vụ nộp thuế điện tử cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh trên địa bàn tỉnh;

Trang bị đầy đủ các điều kiện về trang thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật và nhân sự để phục vụ cho việc triển khai và vận hành hệ thống dịch vụ nộp thuế điện tử, đảm bảo thông suốt đường truyền và đảm bảo bí mật về số liệu của các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh khi thực hiện nộp thuế điện tử.

Đồng thời, Cục thuế cần giao chỉ tiêu tổ chức kinh doanh nộp thuế điện tử trên địa bàn cho Chi cục thuế các huyện, thành phố và các Phòng chức năng thuộc Cục thuế tỉnh; phấn đấu đến ngày 30/9/2015 đạt tối thiểu đồng thời cả 3 tiêu chí: 90% DN, tổ chức kinh doanh đăng ký nộp thuế điện tử; 90% tổng số tiền nộp thuế trong tháng bằng phương pháp điện tử (theo ngày chứng từ nộp); 90% của số lượng chứng từ nộp thuế trong tháng được nộp bằng phương thức điện tử (theo ngày của chứng từ nộp).

Đối với Sở Thông tin và Truyền thông, trong phạm vi quản lý nhà nước của mình, phối hợp với Cục thuế tỉnh, cac cơ quan báo chí ở địa phương, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Đài truyền thanh các huyện, thành phố tuyên truyền việc thực hiện nộp thuế điện tử đạt hiệu quả.

Đối với Sở kế hoạch và Đầu tư, cần thông báo cho các tổ chức kinh doanh và doanh nghiệp mới thành lập hoặc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh về các quy định nộp thuế điện tử để các tổ chức kinh doanh, các doanh nghiệp biết và thực hiện.

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tây Ninh chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh phối hợp với cơ quan thuế triển khai thực hiện nộp thuế điện tử; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các donah nghiệp, tổ chức kinh doanh thực hiện nộp thuế điện tử.

Các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh phối hợp với Cục thuế tỉnh triển khai và vận hành hệ thống dịch vụ nộp thuế điện tử; thực hiện bảo mật thoiong tin dữ liệu của người nộp thuế trong quá trình cung cấp dịch vụ nộp thuế điện tử; phấn đấu đạt 100% doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh mở tài khaorn tại ngân hàng thực hiện dịch vụ nộp thuế điện tử.

Đối với Hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu phối hợp với Cục thuế tỉnh tổ chức tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của mình tích cực thực hiện nộp thuế điện tử; nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện, kịp thời báo cáo UBND tỉnh, Cục thuế tỉnh và các ngành liên quan để có biện pháp khắc phục, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt việc nộp thuế điện tử.

Các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh cần chủ động đăng ký thực hiện nộp thuế điện tử, kịp thời liên hệ với cơ quan thuế để được hướng dẫn và hỗ trợ đăng ký nộp thuế điện tử. Tham gia đầy đủ các đợt tập huấn, hướng dẫn thực hiện nộp thuế điện tử do cơ quan thuế tổ chức; liên hệ với các ngân hàng thương mại để được tư vấn, hướng dẫn về các thủ tục, điều kiện thực hiện nộp thuế điện tử.

Thời gian hoàn thành đăng ký và thực hiện nộp thuế điện tử trước ngày 15/9/2015.

(T.Hằng)