Tháng 11/2019: Hoàn thành kết nối chia sẻ dữ liệu người nộp thuế

(eFinance Online) - Với mục tiêu đến năm 2025, hoàn thành xây dựng tài chính điện tử và cơ bản thiết lập nền tảng tài chính số, những nhiệm vụ xây dựng chiến lược, chính sách và tiêu chuẩn cho triển khai hệ thống CNTT là hết sức quan trọng. Nhiệm vụ xây dựng kiến trúc hệ thống CNTT ngành Thuế phù hợp với kiến trúc Chính phủ điện tử được đặt lên hàng đầu, đảm bảo hệ thống CNTT ngành Thuế phát triển phù hợp trong hệ sinh thái Tài chính số, chia sẻ dữ liệu và trao đổi với các nền tảng số hóa đáp ứng toàn diện nhu cầu giao dịch tài chính công, nhu cầu khai thác sử dụng thông tin số của Chính phủ, người dân, doanh nghiệp và các tổ chức. Ngoài ra, trong hệ sinh thái số, hạ tầng và an toàn bảo mật thông tin cũng là những nhân tố quan trọng. Ngay từ những năm bắt đầu triển khai các dịch vụ điện tử trong ngành Thuế, bên cạnh việc xây dựng cơ sở pháp lý, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng hệ thống ứng dụng, công tác hiện tại hóa hạ tầng kỹ thuật CNTT ngành Thuế và triển khai khác nội dung an toàn thông tin mạng cũng được quan tâm.
Ảnh: Quang Minh.Ảnh: Quang Minh.

Tổng cục Thuế xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Thuế đến năm 2025 là xây dựng và nâng cao hệ thống CNTT trong công tác quản lý thuế nhằm công khai minh bạch các hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuế nói riêng và ngành Tài chính nói chung.

Song song với việc xây dựng hệ thống CNTT, Tổng cục Thuế cũng rà soát và xác định khung pháp lý trình Bộ Tài chính ban hành trong giai đoạn tới như: Khung chính phủ điện tử cho ngành Thuế; các văn bản pháp quy hướng dẫn các thủ tục, mẫu biểu đối với dịch vụ công do ngành Thuế cung cấp; quy chế liên thông với các đơn vị trao đổi thông tin trong và ngoài ngành Tài chính... Đó là yếu tố quan trọng để triển khai được thành công Chính phủ điện tử.

Đồng bộ giữa văn bản nghiệp vụ và tiến độ triển khai CNTT

Tổng cục Thuế cho biết, tính đến tháng 8/2019, tổng số thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực quản lý thuế là 304 TTHC. Trong đó, số dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức 2 là 171 dịch vụ, mức 3 là 15 dịch vụ, mức 4 là 118 dịch vụ. Số lượng hồ sơ trực tuyến đã xử lý tính từ ngày 01/01/2019 đến hết tháng 8/2019 như sau: Tổng số hồ sơ tiếp nhận, giải quyết qua DVCTT mức độ 3 là 79.475 hồ sơ; tổng số hồ sơ tiếp nhận, giải quyết qua DVCTT mức độ 4 là 11.632.990 hồ sơ.

Cụ thể, hệ thống khai thuế điện tử đã được Tổng cục Thuế triển khai tại 63/63 cục thuế các tỉnh, thành phố và 100% chi cục thuế trực thuộc. Tính đến hết tháng 8/2019, có 728.040 doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử trên tổng số 729.466 doanh nghiệp đang hoạt động, đạt 99,8 % trên tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên cả nước, số lượng hồ sơ khai thuế điện tử đã tiếp nhận trong năm 2019 (tính đến hết tháng 08/2019) là 7.403.186 hồ sơ.

Đối với việc nộp thuế điện tử, Tổng cục Thuế đã phối hợp với 50 ngân hàng thương mại và 63 cục thuế triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử và tuyên truyền, vận động doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ. Tính đến hết tháng 8/2019, số lượng doanh nghiệp đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ với cơ quan thuế là 726.272 doanh nghiệp trên tổng số 729.466 doanh nghiệp đang hoạt động, đạt tỷ lệ 99,56%. Số lượng doanh nghiệp hoàn thành đăng ký dịch vụ với ngân hàng là 719.002 doanh nghiệp trên tổng số 729.466 doanh nghiệp đang hoạt động, chiếm tỷ lệ 98,57% trên tổng số doanh nghiệp đang hoạt động. Trong năm 2019 (tính đến hết tháng 08/2019), các doanh nghiệp đã nộp tiền thuế thông qua 2.047.795 giao dịch nộp thuế điện tử với số tiền là 358.880 tỷ đồng.

Đối với việc hoàn thuế điện tử hệ thống mở rộng triển khai cung cấp dịch vụ cho người nộp thuế tại 63 tỉnh. Tính từ ngày 01/01/2019 đến hết tháng 8/2019, tổng số doanh nghiệp tham gia hoàn thuế điện tử là 6.029 trên tổng số 6.412 doanh nghiệp hoàn thuế đạt tỷ lệ 94,03 %. Số hồ sơ tiếp nhận là 12.771 hồ sơ trên tổng số 13.345 hồ sơ đạt tỷ lệ 95,70%. Tổng số hồ sơ hệ thống đã giải quyết hoàn là 9.560 hồ sơ với tổng số tiền đã giải quyết hoàn là hơn 59.621 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế đã triển khai khai thuế điện tử đối với tờ khai cho thuê nhà tại 46 cục thuế và các chi cục thuế trực thuộc và đã kết nối dữ liệu thành công với 06 ngân hàng thương mại gồm: VietcomBank, VietinBank, AgriBank, BIDV, MBBank, VPBank, để thực hiện nộp thuế đất đai, hộ cá nhân điện tử. Tính đến hết tháng 8/2019, số tài khoản đã đăng ký 54.107 tài khoản (trong đó, Cục Thuế TP. Hà Nội đăng ký 15.007 tài khoản; Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đăng ký 34.065 tài khoản; các cục thuế còn lại đăng ký 5.035 tài khoản. Số tờ khai đã gửi là 68.881 tờ khai (trong đó, Cục Thuế TP. Hà Nội 16.296 tờ khai; Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh 48.375 tờ khai; các cục thuế còn lại 4.210 tờ khai).

Tất cả các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đều có giải pháp xác thực điện tử bằng hình thức ký số trên hồ sơ khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử của người nộp thuế gửi đến cơ quan thuế đảm bảo an toàn thông tin.

Để đạt được kết quả trên, Tổng cục Thuế cho rằng yếu tố đồng bộ giữa văn bản nghiệp vụ và tiến độ triển khai CNTT đóng vai trò quan trọng. Ngay từ những ngày đầu triển khai việc khai và nộp thuế điện tử, các văn bản quy định phối hợp thu ngân sách giữa kho bạc, thuế, ngân hàng thương mại đã được ban hành kịp thời, tiếp đó Thông tư 110/2015/TT-BTC về hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế cũng bổ sung các quy định pháp lý cần thiết cho sự triển khai mở rộng các dịch vụ thuế điện tử trên cả nước. Khi triển khai thuế điện tử đối với tờ khai cho thuê nhà, quy trình cũng được xác định rõ ràng để ứng dụng nâng cấp phù hợp cho triển khai…

Sẵn sàng triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Theo Quyết định số 2204/QĐ-BTC ngày 21/11/2018, trong năm 2018 – 2019,  Bộ Tài chính giao Tổng cục Thuế thực hiện đưa 140 TTHC lên DVCTT mức độ 3, 4; trong đó số TTHC từ mức độ 2 lên mức độ 4 là 103 TTHC; số TTHC từ mức độ 2 lên mức độ 3 là 22 TTHC; số TTHC từ mức độ 3 lên mức độ 4 là 15 TTHC.

Tổng cục Thuế cho biết, trên Cổng thông tin của Tổng cục Thuế đã triển khai 04 TTHC; 55 TTHC đã hoàn thành kiểm thử (chờ ban hành Thông tư sửa đổi Thông tư 110 là đủ cơ sở pháp lý triển khai); 17 TTHC cần sửa đổi chính sách để triển khai và 64 TTHC dự kiến triển khai trong năm 2020-2021.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế còn tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG) để cung cấp DVCTT mức 3, 4. Thực hiện kế hoạch thiết lập Cổng DVCQG theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, Văn phòng Chính phủ có công văn số 7029/VPCP-KSTT ngày 08/8/2019 và công văn số 7845/VPCP-KSTT ngày 31/8/2019 gửi các đơn vị hướng dẫn thực hiện. Theo đó, Tổng cục Thuế đã và đang phối hợp với Cục Tin học Thống kê tài chính và Văn phòng Chính phủ  triển khai kết nối, kiểm thử chia sẻ dữ liệu người nộp thuế. Dự kiến, tháng 11/2019, sẽ hoàn thành kết nối chia sẻ dữ liệu người nộp thuế chuẩn bị sẵn sàng cho giải pháp triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế đã triển khai giải pháp quản lý sự kiện an toàn thông tin (SIEM) cho phép thu thập, chuẩn hóa, lưu trữ và phân tích thông tin về các sự kiện an toàn phát sinh trong hệ thống mạng CNTT của ngành. Đây là công cụ hữu hiệu trong việc giám sát an toàn thông tin mạng cho hệ thống. Hệ thống thiết bị phục vụ việc giám sát được nâng cấp mở rộng hàng năm để nâng cao năng lực giám sát an toàn thông tin mạng. Ngoài ra, Tổng cục Thuế cũng tham gia mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia để kịp thời cập nhật thông tin phục vụ ứng cứu khi xảy ra sự cố an toàn thông tin.  

Việc giám sát an toàn thông tin mạng cho các hệ thống CNTT, đặc biệt là đối với các ứng dụng cung cấp dịch vụ công trực tuyến được Tổng cục Thuế tổ chức thực hiện liên tục giám sát 24/7 đảm bảo duy trì hoạt động các dịch vụ công trực tuyến. Các cảnh báo về an toàn thông tin, các dấu hiệu tấn công mạng trên hệ thống được theo dõi liên tục, phân tích để có phương án phản ứng xử lý.

Các hệ thống ứng dụng, máy chủ định kỳ được dò quét đánh giá an toàn thông tin và được cập nhật ngay các bản vá, lỗ hổng bảo mật để ngăn chặn nguy cơ tấn công ngay từ bên ngoài.       

Ngày 17/6/2019, Tổng cục Thuế đã chính thức triển khai, đưa vào sử dụng hệ thống kho cơ sở dữ liệu (CSDL) ngành Thuế tại cơ quan Tổng cục Thuế và 63 cục thuế các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương. Hệ thống kho CSDL hỗ trợ tập trung dữ liệu từ các ứng dụng tác nghiệp quan trọng như: Quản lý thuế tập trung; tổng hợp kết quả thanh tra - kiểm tra; báo cáo tài chính; quản lý ấn chỉ. Tần suất cập nhật đáp ứng yêu cầu gần với thời gian thực, hỗ trợ tổng hợp, tạo lập các chủ đề dữ liệu, báo cáo theo hình thức chạy theo lô cuối ngày; hỗ trợ tra cứu, kết xuất báo cáo tĩnh và báo cáo động theo nhiều chiều dữ liệu; hỗ trợ người nộp thuế và các ứng dụng CNTT khác có thể tra cứu dữ liệu tác nghiệp qua hình thức web - services, giảm tải truy cập cho các ứng dụng tác nghiệp. Từ năm 2019, hệ thống thuế điện tử đã áp dụng tra cứu thông tin về nghĩa vụ thuế của người nộp thuế qua hệ thống kho CSDL, thay vì phải tra cứu trực tiếp từ hệ thống quản lý thuế tập trung TMS.

Thông qua hệ thống kho CSDL, người sử dụng tại cơ quan thuế các cấp có thể tra cứu, khai thác hơn 200 báo cáo tĩnh, 10 báo cáo động theo chủ đề. Phạm vi dữ liệu báo cáo xuyên suốt các bước trong quy trình quản lý thuế, từ đăng ký thuế, tờ khai thuế, chứng từ, kế toán thuế, hoàn thuế, nợ thuế, thanh tra - kiểm tra thuế… Thông qua hệ thống dữ liệu và báo cáo được tập trung, tổng hợp, người sử dụng có thể nắm bắt thông tin về tình hình quản lý thuế của từng cơ quan thuế, từng tỉnh/thành phố hay trên phạm vi toàn quốc qua nhiều thời kỳ; làm cơ sở để báo cáo, trao đổi thông tin cơ quan thuế cấp trên, các bộ/ngành khác hoặc hỗ trợ ra quyết định.

Trong giai đoạn sắp tới, hệ thống kho CSDL ngành Thuế tiếp tục được hoàn thiện, bổ sung dữ liệu, các mẫu báo cáo để đáp ứng yêu cầu quản lý theo các văn bản nghiệp vụ, yêu cầu người sử dụng. Đặc biệt kho CSDL ngành Thuế sẽ là nguồn thông tin quan trọng cho hệ thống CSDL quốc gia về tài chính, cho Trung tâm điều hành thông minh của Tổng cục Thuế.

Quang Minh