Thành lập 5 đơn vị thanh tra giá chuyển nhượng

Sáng nay, Tổng cục Thuế chính thức thành lập Phòng Thanh tra giá chuyển nhượng thuộc Thanh tra Tổng cục Thuế và Phòng Thanh tra giá chuyển nhượng tại 4 Cục thuế tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Hiện nay, Việt Nam đã và đang chủ động mở cửa nền kinh tế, các doanh nghiệp tham gia hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, đóng góp tích cực vào việc thu hút nguồn vốn FDI. Tuy nhiên, cùng với các yếu tố tích cực, các hành vi gian lận thuế của các doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cũng phát sinh rất đa dạng, trong đó tinh vi và phức tạp nhất là các hành vi gian lận thuế qua định giá chuyển nhượng. Các hành vi này đã làm giảm số thu về thuế, gây thất thu cho ngân sách nhà nước, đồng thời tạo ra môi trường cạnh tranh thiếu công bằng, bình đẳng giữa các doanh nghiệp, ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong nước, tác động lớn tới nguồn thu ngân sách.

Để quản lý thuế đối với hoạt động giá chuyển nhượng, năm 2012 Tổng cục Thuế đã thành lập Tổ quản lý giá chuyển nhượng hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm. Theo đó, việc nghiên cứu chính sách và đề ra các giải pháp quản lý thuế đối với hoạt động chuyển giá bước đầu đã kiểm soát một số hoạt động chuyển giá, việc kê khai của các doanh nghiệp có quan hệ liên kết đã từng bước đi vào nề nếp, được cộng đồng xã hội đánh giá tốt. Tuy nhiên, qua 3 năm hoạt động dưới hình thức Tổ quản lý thuế đối với hoạt động chuyển giá, Tổng cục Thuế nhận thấy cần có một đơn vị chuyên trách, độc lập để tiếp tục triển khai toàn bộ các nội dung liên quan đến quản lý thuế đối với giao dịch liên kết; Nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện tài liệu đào tạo, tập huấn; xây dựng biện pháp quản lý thuế đối với hoạt động chuyển giá; Xây dựng quy trình thanh tra giá chuyển nhượng; đánh giá, tổng hợp, đề xuất về thực hiện Thông tư số 66/2010/TT-BTC ngày 22/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc xác định giá thị trường trong các giao dịch kinh doanh giữa các bên có quan hệ liên kết... và tổ chức hướng dẫn triển khai công tác thanh tra giá chuyển nhượng thực hiện thống nhất trong toàn ngành để đảm bảo tính chuyên sâu, hiệu quả.

Chính vì vậy, Tổng cục Thuế đã trình Bộ Tài chính Quyết định thành lập Phòng Thanh tra giá chuyển nhượng thuộc Thanh tra Tổng cục Thuế và Phòng Thanh tra giá chuyển nhượng tại 4 Cục thuế tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai để lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về việc thanh tra xác định giá chuyển nhượng, hỗ trợ và xử lý các vướng mắc có liên quan đến thanh tra giá chuyển nhượng toàn ngành.

Với việc thành lập Phòng Thanh tra giá chuyển nhượng thuộc Thanh tra Tổng cục Thuế, Tổng cục Thuế tin tưởng sẽ tạo nên bước chuyển mới trong công tác quản lý giá chuyển nhượng, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, công bằng giữa các doanh nghiệp, ngăn chặn các hành vi gian lận thuế qua định giá chuyển nhượng, qua đó hạn chế tình trạng thất thu ngân sách Nhà nước...

(T.H)