Thành lập bộ phận thanh tra giá chuyển nhượng tại Tổng cục Thuế và một số Cục Thuế

Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1484/QĐ-BTC ngày 29/7/2015 thành lập Phòng thanh tra chuyển giá thuộc Vụ Thanh tra - Tổng cục Thuế.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo Quyết định, Phòng thanh tra chuyển giá thuộc Vụ Thanh tra - Tổng cục Thuế có chức năng nghiên cứu xây dựng, sửa đổi bổ sung dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến xác định giá thị trường trong giao dịch liên kết; xây dựng quy trình thanh tra giá chuyển nhượng; xây dựng tài liệu đào tạo tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra giá chuyển nhượng; tổ chức phân tích, đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật về thuế của các doanh nghiệp (DN) có quan hệ liên kết, xác định các lĩnh vực rủi ro làm căn cứ xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm đối với DN có quan hệ liên kết.

Bộ Tài chính cũng có Quyết định số số 1483/QĐ-BTC thành lập Phòng Thanh tra giá chuyển nhượng thuộc Cục Thuế các tỉnh TP: Hà Nội, TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai. Phòng Thanh tra giá chuyển nhượng thuộc Cục Thuế có chức năng tham mưu giúp Cục trưởng Cục Thuế địa phương tổ chức thực hiện công tác thanh tra giá chuyển nhượng trong phạm vi Cục Thuế quản lý.

(T.H)