Thủ tục kê khai chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

Trả lời cho câu hỏi: Thủ tục kê khai chuyển lợi nhuận ra nước ngoài được thực hiện như thế nào, Tổng Cục Thuế có hướng dẫn như sau: 
Thủ tục kê khai chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

Khi làm thủ tục chuyển lợi nhuận ra nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài làm thủ tục như hướng dẫn tại Thông tư 124/2004/TT-BTC ngày 23-12-2004 của Bộ Tài chính, cụ thể:

-Lập tờ khai chuyển lợi nhuận ra nước ngoài (ban hành kèm theo Thông tư 124/2004/TT-BTC).

-Gửi cơ quan Thuế địa phương trực tiếp quản lý thu thuế đối với doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư.

-Trong phạm vi 7 ngày làm việc, cơ quan thuế địa phương có trách nhiệm cung cấp xác nhận số thuế TNDN đã nộp liên quan đến số lợi nhuận nhà đầu tư nước ngoài đề nghị chuyển ra nước ngoài, đối với các trường hợp tạm chuyển định kỳ và 15 ngày làm việc đối với trường hợp chuyển lợi nhuận hàng năm và khi kết thúc hoạt động. Xác nhận của cơ quan Thuế được ghi trên Tờ khai chuyển lợi nhuận ra nước ngoài.

Trường hợp không cung cấp xác nhận như trên, cơ quan Thuế phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư nước ngoài biết rõ lý do.

-Trên cơ sở xác nhận của cơ quan Thuế về nghĩa vụ thuế đã thực hiện và số lợi nhuận có thể được chuyển ra nước ngoài của nhà đầu tư nước ngoài, Ngân hàng nơi nhà đầu tư nước ngoài mở tài khoản sẽ thực hiện chuyển lợi nhuận ra nước ngoài theo yêu cầu của nhà đầu tư nước ngoài.

(Theo Tổng cục Thuế)