Thủ tục thuế khi đưa hàng đi gia công ở nước ngoài

Theo hợp đồng gia công đã ký, chúng tôi sẽ xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài để thuê gia công (ướp hương liệu). Xin hỏi, trường hợp này áp dụng thuế như thế nào? Công ty phải kê khai thuế ra sao?

Thủ tục thuế khi đưa hàng đi gia công ở nước ngoài

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 4 Mục I Phần D Thông tư số 113/2005/TT-BTC (15/12/2005) của Bộ Tài chính về thuế xuất khẩu, nhập khẩu và Điểm 1.4 Mục I Phần D Thông tư số 59/2007/TT-BTC (14/6/2007) của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 120/2003/TT-BTC (12/12/2003) và Thông tư số 32/2007/TT-BTC (9/4/2007) của Bộ Tài chính về thuế giá trị gia tăng, trường hợp công ty có hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài để thuê gia công (ướp hương liệu) theo hợp đồng gia công đã ký thì:

Khi xuất hàng đi gia công, do chưa có căn cứ để lập hóa đơn giá trị gia tăng, công ty sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ. Công ty được miễn thuế xuất khẩu.

Khi nhập khẩu trở lại Việt Nam thì công ty phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế nhập khẩu đối với sản phẩm sau gia công (không tính thuế đối với phần trị giá của vật tư, nguyên liệu đã đưa đi gia công theo hợp đồng gia công đã ký; thuế suất thuế nhập khẩu tính theo sản phẩm sau gia công nhập khẩu). Khi nhập hàng về, căn cứ vào số thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu đã nộp, công ty kê khai thuế giá trị gia tăng vào tờ khai thuế hàng tháng và được khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện về hồ sơ qui định.

Chi phí gia công và nguyên phụ liệu chế biến trong sản phẩm được hạch toán vào giá vốn hàng bán.

(Theo Thời báo Kinh tế Việt Nam)