Thực hiện nghiêm chế độ kiểm kê tài sản nhà nước năm 2014

Tại công văn số 5584/TCT-TVQH yêu cầu các cục thuế thực hiện chế độ kiểm kê tài sản định kỳ và công khai tình hình quản lý, sử dụng, xử lý tài sản Nhà nước năm 2014 vừa được ban hành, Tổng cục Thuế yêu cầu cục thuế các tỉnh, thành phố, các đơn vị dự toán thuộc Tổng cục Thuế thực hiện và hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện việc kiểm kê tài sản thời điểm 31/12/2014, tình hình biến động tài sản và tình hình thực hiện công khai quản lý, sử dụng, xử lý tài sản năm 2014.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, thực hiện nghiêm túc việc kiểm kê thực tế tài sản cố định thời điểm 31/12/2014 theo đúng quy định tại Quyết định số 181/QĐ-BTC ngày 25/01/2011; Quyết định số 790/QĐ-BTC ngày 30/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Đối chiếu giữa thực tế kiểm kê và sổ sách kế toán, xử lý tài sản thừa, thiếu theo đúng quy định về quản lý tài sản của nhà nước, của Bộ Tài chính và chế độ kế toán hiện hành.

Bên cạnh đó,  cục Thuế các tỉnh, thành phố, các đơn vị thuộc Tổng cục Thuế có trách nhiệm tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đầy đủ các nội dung theo quy định tại Công văn số 16276/BTC-KHTC của Bộ Tài chính và các mẫu biểu đính kèm Công văn số 5564/TCT-TVQT của Tổng cục Thuế, gửi về Tổng cục Thuế trước ngày 10/02/2015.

Riêng đối với nội dung báo cáo kết quả thực hiện kê khai đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Biểu số 02) gửi về Tổng cục Thuế trước ngày 31/12/2014 để tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính đúng thời hạn.

(T.H)