Tiền nhuận bút có phải nộp thuế?

Bố tôi (đã mất) là tác giả của một số cuốn sách, được một số nhà xuất bản tái bản và trả tiền nhuận bút. Xin hỏi: người đã chết có phải nộp thuế thu nhập không? Nhà xuất bản khấu trừ 10% thuế thu nhập trước khi chi trả có đúng không? Mẹ tôi là người toàn quyền thừa hưởng di sản là tiền nhuận bút trên thì có phải nộp thuế không?

Tiền nhuận bút có phải nộp thuế?

Điểm 1.1, mục VI, phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế có quy định: “Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tạm tính theo mức 10% trên số thu nhập khi chi trả cho cá nhân vãng lai (không có hợp đồng lao động) khoản thu nhập từ 500.000 đồng/lần trở lên mà khoản thu nhập này có được từ các hoạt động đại lý hưởng hoa hồng, môi giới (kể cả tiền thưởng); tiền nhuận bút...”.

Ngoài ra, tại điểm 1, mục IV, phần Đ Thông tư số 60/2007/TT- BTC quy định: Việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của người được pháp luật coi là đã chết do những người hưởng thừa kế thực hiện trong phạm vi di sản do người chết để lại. Trong trường hợp không có người thừa kế theo di chúc, theo pháp luật hoặc có nhưng từ chối nhận di sản thì việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của người chết để lại được thực hiện theo quy định của pháp luật dân sự.

Căn cứ hướng dẫn trên, người nộp thuế tiền nhuận bút là ông Nguyễn Thế Long. Trường hợp ông Long mất thì việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế do người hưởng thừa kế theo quy định của pháp luật dân sự.

(Theo Thời báo Kinh tế Việt Nam)