Tiền thuế nợ không vượt quá 5% tổng số thu ngân sách nhà nước

(eFinance Online) - Đây là chỉ tiêu Tổng cục Thuế giao cho Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Tại văn bản số 353/TCT-QLN, căn cứ nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2017, Tổng cục Thuế giao chỉ tiêu thu tiền thuế nợ năm 2017 cho Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, tổng số tiền thuế nợ không vượt quá 5% tổng số thu ngân sách nhà nước năm 2017. Tổng số tiền thuế nợ để tính chỉ tiêu này không bao gồm các khoản: tiền nợ thuế chờ xử lý; tiền thuế nợ khó thu; tiền thuế nợ của các doanh nghiệp đóng tàu, các đơn vị thuộc tập đoàn Vinashin, Vinaline.

Đồng thời, yêu cầu thu trên 97% các khoản tiền thuế nợ đến 90 ngày và tiền thuế nợ trên 90 ngày thời điểm 31/12/2016 (không bao gồm tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp, tiền thuế nợ của các doanh nghiệp đóng tàu, các đơn vị thuộc tập đoàn Vinashin, Vinaline). Thu ít nhất 20% tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp của các khoản tiền thuế nợ đến 90 ngày và tiền thuế nợ trên 90 ngày (không bao gồm tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp, tiền thuế nợ của các doanh nghiệp đóng tàu, các đơn vị thuộc Vinanshin, Vinaline) thời điểm 31/12/2016.

Trên cơ sở các chỉ tiêu thu tiền thuế nợ năm 2017 nêu trên, Tổng cục Thuế đề nghị các đồng chí Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các phòng được giao nhiệm vụ quản lý nợ và các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế thực hiện rà soát, phân loại các khoản nợ thuế đầy đủ và theo hướng dẫn tại Quy trình quản lý nợ thuế. Bên cạnh đó, giao chỉ tiêu thu tiền nợ thuế năm 2017 cho các phòng được giao nhiệm vụ quản lý nợ và triển khai thực hiện các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế thu hồi nợ thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tổng cục Thuế nhấn mạnh, kết quả thực hiện các chỉ tiêu thu tiền thuế nợ là một trong các nội dung để đánh giá và đề xuất thi đua khen thưởng đối với các đơn vị trong toàn ngành Thuế.

(T.H)