Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ NNT

Tổng cục Thuế vừa có văn bản yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố tăng cường đổi mới, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế (NNT).

Không thực hiện xây dựng các biển hiệu, panô mới. Ảnh minh họa - nguồn internet.Không thực hiện xây dựng các biển hiệu, panô mới. Ảnh minh họa - nguồn internet.

Tăng cường nội dung tuyên truyền

Theo đó, Tổng cục Thuế yêu cầu tập trung phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ NNT về các chính sách và thủ tục hành chính thuế, nhất là các qui định mới được ban hành hoặc sửa đổi bổ sung (thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN, phát hành, sử dụng hóa đơn...)

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về cải cách thủ tục hành chính thuế, mục đích, ý nghĩa, tác động, hiệu quả của việc cải tiến thủ tục, đổi mới phương thức kê khai, nộp thuế đối với cơ quan thuế và NNT. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến để NNT biết những lợi ích thiết thực của việc kê khai, nộp thuế điện tử từ đó tích cực tham gia thực hiện, phấn đấu đạt mục tiêu 95% doanh nghiệp thực hiện khai thuế điện tử vào cuối năm 2014 và 63/63 Cục Thuế tỉnh, thành phố triển khai nộp thuế điện tử vào năm 2015. 

Thường xuyên đưa tin về hoạt động của ngành thuế, phản ánh những hoạt động của ngành thuế hướng tới NNT, đồng hành cùng NNT, tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho NNT; đồng thời phản ánh những nỗ lực của ngành thuế trong công tác quản lý thuế, thực hiện tốt nhiệm vụ thu đúng, thu đủ, thu kịp thời vào NSNN; xây dựng hình ảnh, nâng cao uy tín của ngành Thuế trong cộng đồng xã hội.

Tuyên truyền, tôn vinh, tuyên dương kịp thời các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh giỏi thực hiện tốt nghĩa vụ thuế với NSNN; phê phán, lên án mạnh mẽ các hành vi vi phạm pháp luật về thuế, chây ỳ không nộp thuế.

Đổi mới về hình thức

Về hình thức, Tổng cục Thuế yêu cầu các địa phương phải đổi mới, đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền, hỗ trợ cho phù hợp với từng nhóm đối tượng và đặc điểm thực tế của từng địa phương. Rà soát, xóa bỏ, thay thế các hình thức tuyên truyền lạc hậu, không hiệu quả.

Cụ thể như, tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông hiện đại, có đối tượng tiếp nhận thông tin rộng, tác động tuyên truyền lớn, kinh phí hợp lý, hiệu quả. Đẩy mạnh tuyên truyền trên phát thanh, truyền hình và các phương tiện điện tử (báo mạng, internet...).

Đẩy mạnh cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử của cơ quan thuế, đăng tải đầy đủ, kịp thời các thông tin về chính sách, thủ tục hành chính thuế và các thông tin liên quan khác nhằm phục vụ tốt nhu cầu khai thác, tra cứu thông tin của NNT.

Thực hiện công khai kịp thời, đầy đủ thủ tục hành chính về thuế và một số thông tin theo quy định (thông tin về hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán, thông tin về hóa đơn, về doanh nghiệp thuộc diện rủi ro) trên Trang thông tin điện tử và tại trụ sở cơ quan thuế. Ngoài ra, phải thực hiện công khai, niêm yết tại trụ sở cơ quan thuế nơi giải quyết thủ tục của NNT về quy trình thực hiện và các giấy tờ cần thiết liên quan đến NNT là cá nhân (như: cấp hóa đơn lẻ, chuyển nhượng, cho thuê bất động sản, nhà ở...) giúp người dân, NNT dễ dàng tìm hiểu, nắm bắt để thực hiện, đồng thời dễ giám sát việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức thuế....

Song song với đó, Tổng cục Thuế yêu cầu thống kê, rà soát tất cả các biển hiệu, panô tuyên truyền về thuế trên địa bàn, đánh giá tình trạng và hiệu quả sử dụng.

Thống kê, lập kế hoạch tháo dỡ, xóa bỏ những biển hiệu, panô đã xuống cấp, nội dung không còn phù hợp, hiệu quả tuyên truyền không cao (do vị trí...). Báo cáo dự kiến kinh phí thực hiện.

Thống kê, lập kế hoạch duy trì những biển hiệu, panô có nội dung tuyên truyền hiện đại, phù hợp, hiện đang ở vị trí trung tâm, nơi tập trung đông dân cư, trên các trục đường chính, hiệu quả tuyên truyền cao. Báo cáo dự kiến kinh phí duy trì, duy tu hàng năm đối với các biển hiệu, panô này.  Đồng thời, không thực hiện xây dựng các biển hiệu, panô mới.

Tổng cục Thuế đề nghị , trước ngày 28/8/2014, các Cục Thuế thực hiện ngay việc rà soát, tổng hợp, đánh giá tình hình sử dụng các biển hiệu, panô trên địa bàn, báo cáo về Tổng cục Thuế. Trên cơ sở báo cáo và kế hoạch triển khai của các Cục Thuế, Tổng cục Thuế sẽ tổ chức kiểm tra thực tế thực hiện tại các địa phương.

(T.H)