Tiếp tục thực hiện chính sách miễn thuế NK hàng hóa trao đổi của cư dân biên giới

Tại Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1 năm 2015, Chính phủ thống nhất tiếp tục thực hiện chính sách miễn thuế nhập khẩu và các loại thuế khác (nếu có) đối với hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới để phục vụ trực tiếp cho tiêu dùng và sản xuất của cư dân biên giới.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan rà soát, đề xuất sửa đổi chính sách miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa mua bán của cư dân biên giới theo hướng giảm số lần được miễn thuế trong tháng, điều chỉnh danh mục mặt hàng trao đổi, mua bán của cư dân biên giới được miễn thuế cho phù hợp với từng thời kỳ, từng khu vực, bảo đảm tính hợp hiến và phù hợp với các cam kết quốc tế của Việt Nam liên quan đến thương mại biên giới.

Đồng thời tăng cường kiểm soát, quản lý chặt chẽ, ngăn chặn việc lợi dụng chính sách để trốn thuế; thực hiện thu thuế đầy đủ đối với hàng hóa không phục vụ trực tiếp cho tiêu dùng và sản xuất của cư dân biên giới; dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định254/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2006 về quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán, Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ, chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kế toán, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước khi trình Quốc hội dự án Luật này.

(T.H)