Tổ chức tài chính vi mô được miễn thuế thu nhập trong 2 năm

Đó là nội dung đề xuất của Bộ Tài chính tại dự thảo Thông tư hướng dẫn áp dụng thí điểm chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (DN) đối với Tổ chức tài chính vi mô đang được Bộ lấy ý kiến trước khi ban hành.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo dự thảo Thông tư này, tổ chức tài chính vi mô được Ngân hàng Nhà nước cấp phép thành lập trước ngày 01/01/2014 theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 nhưng không đủ điều kiện được áp dụng các chính sách ưu đãi thuế quy định tại điểm a khoản 1 Điều 15 Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì được áp dụng chính sách ưu đãi thuế thí điểm.

Cụ thể, áp dụng thuế suất thuế thu nhập DN 20% đối với phần thu nhập của tổ chức tài chính vi mô. Từ ngày 1/1/2016, thu nhập tổ chức tài chính vi mô quy định tại khoản này được áp dụng thuế suất 17%.

Bên cạnh đó, tổ chức tài chính vi mô được miễn thuế thu nhập DN trong 2 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với phần thu nhập có được từ việc thực hiện hoạt động tài chính vi mô.

Thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính liên tục từ năm đầu tiên kể từ khi tổ chức tài chính vi mô có thu nhập chịu thuế từ thực hiện hoạt động tài chính vi mô.

(PV)