Tổng cục Thuế ban hành các văn bản hướng dẫn Thông tư số 99/2016/TT-BTC

(eFinance Online) - Ngày 29/6/2016 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 99/2016/TT-BTC hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/8/2016.
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.
Tổng cục Thuế đã ban hành công văn số 3593/TCT-KK ngày 12/8/2016 hướng dẫn triển khai và tóm tắt điểm mới của Thông tư số 99/2016/TT-BTC.
Theo đó, thông tư đề cập đến phạm vi điều chỉnh chỉ bao gồm xử lý các hồ sơ hoàn thuế GTGT. Thông tư làm rõ nguyên tắc áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý hòan thuế GTGT và làm rõ mục tiêu ứng dụng CNTT và giao dịch điện tử trong việc tiếp nhận, giải quyết, quản lý hoàn thuế GTGT giữa cơ quan thuế và người nộp thuế. Đặc biệt, thông tư bổ sung hướng dẫn bù trừ số tiền thuế nợ của NNT với số tiền mà NNT còn nợ Ngân sách nhà nước theo văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. ..
Tổng cục Thuế cũng đã có các văn bản hướng dẫn một số nội dung của Thông tư  như: công văn số 3416/TCT-KK ngày 01/8/2016 về việc phân công nhiệm vụ giải quyết hồ sơ hoàn thuế GTGT theo quy định tại Thông tư số 99/2016/TT-BTC; công văn số 3526/TCT-KK ngày 09/8/2016 về việc đăng ký người sử dụng ứng dụng TMS trên toàn quốc phục vụ công tác hoàn thuế GTGT.  

(Lan Anh)