Tổng cục Thuế ban hành đề án đánh giá công tác quản lý thuế đối với hợp tác xã

(eFinance Online) - Vừa qua, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam đã ký Quyết định số 1511/QĐ-TCT về việc ban hành đề án đánh giá công tác quản lý thuế đối với hợp tác xã. 
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

 Kinh tế tập thể với nòng cốt là  Hợp tác xã (HTX) có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội đất nước. Kinh tế tập thể luôn được Đảng và Nhà nước khuyến khích phát triển. Tại Nghị quyết số 13/NQ-TW Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể đã xác định “Kinh tế tập thể phát triển với nhiều hình thức hợp tác đa dạng, trong đó HTX là nòng cốt”.

Tổng kết sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 13/NQ-TW Trung ương 5 khoá IX, tại Kết luận số 56-KL/TW ngày 21/12/2012 của Bộ Chính trị đã đưa ra giải pháp “tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, đưa kinh tế tập thể thực sự là thành phần kinh tế quan trọng, góp phần cùng với kinh tế nhà nước ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị ở cơ sở và đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”.

Ngày 20/11/2012, Quốc hội Khoá XIII (kỳ họp thứ 4) đã thông qua Luật HTX số 23/2012/QH13 (thay thế cho Luật HTX năm 2003) với nhiều điểm đổi mới nhằm mục tiêu khuyến khích và phát triển mô hình HTX kiểu mới, đồng thời định hướng phát triển các HTX hiện có hoạt động theo đúng bản chất HTX, hoạt động nhằm mục đích tập trung mang lại lợi ích cho thành viên thông qua việc cam kết cung ứng, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ, việc làm theo nhu cầu của thành viên;

Bên cạnh đó, ngày 07/1/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 tiếp tục khẳng định tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, trong đó tập trung đẩy mạnh triển khai Luật HTX; hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành Luật, đi đôi với việc tuyên truyền, tập huấn sâu rộng quy định pháp luật về HTX. Cùng với đó, Nghị quyết cũng nhấn mạnh nội dung thực hiện nghiêm việc đơn giản hóa thủ tục hành chính theo các quy định pháp luật nhằm giảm phiền hà, giảm bớt chi phí và thời gian của doanh nghiệp; Tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, trong đó có phát triển kinh tế hợp tác; bảo đảm môi trường cạnh tranh bình đẳng.

Có thể nói, phát triển nền kinh tế nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Chính vì vậy, trong thời gian đã có những chính sách tài chính được triển khai hỗ trợ cho HTX mang lại những hiệu quả nhất định như chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với phát triển kinh tế tập thể trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, về khoa học/công nghệ và thị trường, về đất đai và đặc biệt là chính sách thuế.

Tuy nhiên, mặc dù HTX có đặc thù tổ chức hoạt động khác biệt với doanh nghiệp nhưng các chính sách về thuế quy định và hỗ trợ cho HTX vẫn còn những quy định rời rạc và lồng ghép theo chính sách thuế đối với doanh nghiệp; cùng với đó công tác quản lý thuế hiện nay đang chủ yếu tập trung đối với khối doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể, trong khi quản lý thuế đối với HTX chưa được quan tâm chú trọng đúng mức.

Chính vì vậy, công tác quản lý thuế đối với HTX cần phải được đánh giá một cách khách quan, toàn diện để từ đó hoàn thiện, đổi mới hệ thống chính sách thuế, cơ chế quản lý thuế phù hợp nhằm tạo điều kiện cho HTX phát triển, đảm bảo tính công bằng, bình đẳng trong thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước giữa các thành phần kinh tế.

Đề  án “Đánh giá công tác quản lý thuế đối với HTX” là một nội dung quan trọng, cần thiết nhằm tổng kết, đánh giá những mặt đã đạt được, những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý thuế đối với HTX, trên cơ sở đó đưa ra các kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với HTX về mặt chính sách cũng như cơ chế quản lý thuế.

Mục tiêu của Đề án đưa ra là đề xuất, kiến nghị những thay đổi về chính sách thuế và quản lý thuế đối với HTX nhằm đảm bảo phù hợp với định hướng của Đảng, Chính phủ và đặc thù tổ chức hoạt động của HTX; đề xuất kiến nghị những giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý thuế đối với HTX theo pháp luật hiện hành.

Đề án cũng xác định rõ các yêu cầu cụ thể cần phải thực hiện: Tổng hợp những quy định hiện hành liên quan đến tổ chức và hoạt động của HTX; Đánh giá khái quát hệ thống chính sách thuế (một số sắc thuế, khoản thu chủ yếu) hiện hành áp dụng đối với HTX; Đánh giá công tác quản lý thuế đối với HTX (Đăng ký thuế, kê khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế; miễn, giảm, xóa nợ thuế; thanh tra, kiểm tra thuế…); Đánh giá cơ cấu tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực tham gia công tác quản lý thuế đối với HTX tại cơ quan thuế các cấp; Đánh giá sự phù hợp của hệ thống quy trình nghiệp vụ với các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý thuế đối với HTX.

Đề án đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế đối với hợp tác xã thông qua việc đánh giá từ hệ thống chính sách thuế, quản lý thuế, ứng dụng công nghệ thông tin và thực tế triển khai tại các cơ quan thuế địa phương để xác định những việc làm được, chưa làm được và xác định nguyên nhân để làm cơ sở đưa ra những đề xuất, kiến nghị. Không chỉ dừng lại ở đánh giá thực trạng, Đề án cũng sẽ tổng hợp kinh nghiệm quốc tế của một số nước trong việc quy định về chính sách thuế, quản lý thuế và rút ra những bài học kinh nghiệm có thể áp dụng trong điều kiện của Việt Nam với những đề xuất và kiến nghị về chính sách thuế; quản lý thuế; công tác tổ chức bộ máy quản lý; ứng dụng công nghệ thông tin và những nội dung có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế đối với hợp tác xã đảm bảo phù hợp và đúng với định hướng của Đảng, Chính phủ, đặc thù tổ chức hoạt động của HTX cũng như pháp luật hiện hành.

( Tuấn Anh)