Tổng cục Thuế ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP

(eFinance Online) - Triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 28/04/2016 của Chính phủ và các hướng dẫn của Bộ Tài chính, trên cơ sở yêu cầu thực tiễn, Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định số 1033/QĐ-TCT ngày 07/06/2016 về việc ban hành kế hoạch hành động của Tổng cục Thuế thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 28/04/2016 của Chính phủ.
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Các nhiệm vụ chủ yếu như sau:

Thứ nhất, Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin tối thiểu đạt 95% trong nộp tờ khai, nộp thuế: Thực hiện các giải pháp để đạt được mục tiêu năm 2016- 2017 95% doanh nghiệp thực hiện kê khai, nộp thuế đạt cấp độ 4; Thực hiện điện tử hóa từ Tổng cục thuế xuống chi cục thuế; cán bộ, công chức thuế tác nghiệp theo hướng chuyển từ chứng từ giấy sang chứng từ điện tử; Rà soát, hoàn thiện thể chế chính sách đối với hộ kinh doanh; Nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung về hộ kinh doanh để áp dụng trong toàn ngành thuế.

Thứ hai, Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoàn thuế điện tử; Công khai cơ sở dữ liệu về hoàn thuế, bảo đảm 100% hồ sơ hoàn thuế được kiểm tra: Xây dựng, hoàn thiện cơ sở pháp lý về thực hiện hoàn thuế GTGT điện tử; Nâng cấp các ứng dụng phục vụ  hoàn thuế điện tử; Thực hiện kiểm tra hồ sơ hoàn thuế theo quy định.

Thứ ba, 100% hồ sơ khiếu nại của người nộp thuế được giải quyết đúng thời gian quy định của pháp luật; Công khai, minh bạch các quy định của Luật quản lý thuế, các quy trình thanh tra, giải quyết khiếu nại: Rà soát các quy định, quy trình công khai nội dung trả lời vướng mắc, giải quyết khiếu nại; Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện  quy định, quy trình công khai nội dung trả lời vướng mắc, giải quyết khiếu nại; Hoàn thiện phần mềm và cơ sở dữ liệu về giải quyết khiếu nại.

Thứ tư, Xây dựng Nghị định về chống chuyển giá, trốn thuế.

Thứ năm, Tiếp tục triển khai cấp mã số thuế tự động và phân cấp cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc: Phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp mã số tự động cho Doanh nghiệp theo hướng dẫn của TT127/2015/TT-BTC, Phát triển hệ thống đại lý thuế và tổ chức cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử trong nộp thuế (T-VAN), Tăng cường phát triển các Trung tâm tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế và bổ sung nhân lực đáp ứng yêu cầu quản lý, Nghiên cứu thực hiện thí điểm giao dịch thuế điện tử đối với hoạt động đăng ký xe ô tô, xe gắn máy.

Thứ sáu, Trình Chính phủ để trình Quốc hội nghị quyết tháo gỡ khó khăn về thuế cho doanh nghiệp trong năm 2016. Xử lý nợ chậm nộp cho doanh nghiệp gặp khó khăn khách quan; nghiên cứu, đề xuất thực hiện bù trừ thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản với thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh (bù trừ hai chiều): Trình Chính phủ trình Quốc hội Nghị định về các giải pháp tháo gỡ khó khăn về thuế cho doanh nghiệp trong năm 2016; Trình Chính phủ Nghị định hướng dẫn Luật sửa đổi một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế TTĐB, Luật quản lý thuế; Trình cấp có thẩm quyền các văn bản QPPL quy định chi tiết hướng dẫn Luật phí, lệ phí.

Thứ bảy, Đảm bảo xây dựng các Nghị định của Chính phủ về điều kiện đầu tư kinh doanh theo đúng thời hạn quy định của Luật Đầu tư 2014: Rà soát, bãi bỏ điều kiện đầu tư kinh doanh không phù hợp và đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh; Xây dựng các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh đảm bảo phù hợp với thẩm quyền theo quy định của Luật Đầu tư 2014.

Thứ tám, Công khai các điều kiện đầu tư kinh doanh trên cổng thông tin điện tử: Rà soát, cập nhật điều kiện đầu tư kinh doanh của ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Thứ chín, Xây dựng và hoàn thành cơ bản hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin của ngành Tài chính. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3-4.

Thứ mười, Công khai các TTHC thuế đã được chuẩn hóa trên cơ sở dữ liệu quốc gia trước 30/6/2016: Hoàn thành việc chuẩn hóa bộ TTHC theo Quyết định 08/QĐ-TTg ngày 6/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Niêm yết công khai, đầy đủ, kịp thời các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết trên Internet và tại trụ sở đơn vị.

Thứ mười một, Phối hợp thực hiện, xử lý các phản ánh kiến nghị và kết quả giải quyết TTHC để người dân và DN đánh giá, phản ánh về chính sách, thủ tục hành chính và việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết TTHC: Thiết lập hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết TTHC để người dân và DN đánh giá, phản ánh về chính sách, thủ tục hành chính và việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết TTHC.

(T.H)