Tổng cục Thuế ban hành kế hoạch triển khai nhiệm vụ kiểm soát TTHC năm 2016

Triển khai thực hiện Quyết định số 2720/QĐ-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Ban hành kế hoạch triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) của Bộ Tài chính, trên cơ sở yêu cầu thực tiễn, Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định số 184/QĐ-TCT ngày 25/01/2016 về việc ban hành kế hoạch triển khai nhiệm vụ kiểm soát TTHC của Tổng cục Thuế năm 2016.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, năm 2016 Tổng cục Thuế sẽ tập trung vào các nhiệm vụ chính như sau:

Thứ nhất, cụ thể hoá hệ thống các văn bản liên quan đến công tác kiểm soát TTHC.

Thứ hai, đánh giá tác động của TTHC.

Thứ ba, công bố, niêm yết công khai TTHC.

Thứ tư, rà soát, đơn giản hoá TTHC, trong đó yêu cầu các đơn vị thường xuyên rà soát các TTHC thuế thuộc phạm vi mình quản lý, đề xuất danh sách cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ; rà soát, đề xuất phương án đơn giản hoá đã được hệ thống hoá theo yêu cầu, nhiệm vụ tại Đề án tổng thể đơn giản hoá TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư; thực hiện rà soát chuẩn hoá các TTHC đã được Bộ Tài chính công bố.

Thứ năm, kiểm tra từ 4 đến 6 Cục Thuế.

Thứ sáu, tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị.

(Tuấn Anh)