Tổng cục Thuế cần xây dựng cơ sở dữ liệu người nộp thuế gắn với ứng dụng CNTT

Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với Tổng cục Thuế. Theo đánh giá của Bộ trưởng Bộ Tài chính, thời gian qua, toàn ngành Thuế liên tục hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, năm sau cao hơn năm trước; hệ thống chính sách, phát luật về thuế, quản lý thuế cơ bản đáp ứng yêu cầu động viên nguồn lực phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế.

Ngành Thuế ứng dụng CNTT trong quản lý, hỗ trợ người nộp thuế. (Ảnh minh họa). Ngành Thuế ứng dụng CNTT trong quản lý, hỗ trợ người nộp thuế. (Ảnh minh họa).

Bên cạnh đó, ngành Thuế cũng đã hoàn thành Chiến lược cải cách thuế đến năm 2010, xây dựng chiến lược cải cách hệ thống thuế đế năm 2020 và các đề án chi tiết, kế hoạch triển khai chiến lược; cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh, hiện đại hoá công tác quản lý thuế thu được kết quả bước đầu, cải thiện và nâng cao uy tín của cơ quan thuế đối với xã hội và nhân dân.

Trước yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong thời gian tới, công tác quản lý thuế cần tiếp tục quan tâm, nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả, đó là: Tình trạng thất thu thuế, nhất là trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên, khoáng sản, khu vực ngoài quốc doanh, đầu tư trực tiếp nước ngoài; nợ đọng thuế còn cao; mô hình quản lý thuế vận hành chưa thực sự thông suốt; cơ cấu cán bộ còn chưa hợp lý; hệ thống cơ chế, chính sách thuế, quản lý thuế chưa đảm bảo tính ổn định, lâu dài; cải cách hành chính, hiện đại hoá còn chậm so với yêu cầu đặt ra.

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục Thuế phổ biến rộng rãi trong toàn ngành Chiến lược thuế giai đoạn 2011- 2015 và các đề án chi tiết thực hiện chiến lược cải cách thuế đến năm 2020; tổ chức thông tin tuyên truyền trong xã hội theo hình thức phù hợp; lập kế hoạch triển khai chi tiết, thành lập ban chỉ đạo, giao đầu mối chịu trách nhiệm đối với mỗi đề án, phối hợp với các dự án hỗ trợ để kêu gọi tài trợ về vốn, kỹ thuật cho các dự án, đảm bảo triển khai đúng tiến độ, chất lượng theo kế hoạch đã đề ra, định kỳ báo cáo Bộ tình hình triển khai, kết quả, vướng mắc phát sinh (nếu có) để điều chỉnh kịp thời.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế nghiên cứu, sơ kết mô hình quản lý thuế hiện hành để hoàn thiện mô hình quản lý phù hợp với thực tiễn, nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thuế với định hướng tổ chức quản lý theo chức năng kết hợp với quản lý theo đối tượng nộp thuế, trong đó lấy người nộp thuế là trung tâm để phục vụ và quản lý.

Xây dựng hình ảnh người công chức thuế, văn hoá ứng xử của công chức thuế đối với người dân và doanh nghiệp đạt chuẩn mực, phù hợp với quy định về tiêu chuẩn văn hoá, văn minh công sở trong cơ quan Nhà nước. Xây dựng và ban hành quy tắc đạo đức người cán bộ thuế. Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý thuế, tăng cường hơn nữa chức năng hỗ trợ, tuyên tuyền, kê khai, quản lý nợ và thanh tra, kiểm tra người nộp thuế theo hướng áp dụng phương thức quản lý rủi ro, góp phần nâng cao hơn nữa hiệu lực quản lý thuế. Tăng cường năng lực, hiệu lực thanh tra, kiểm tra đối tượng nộp thuế và việc thực thi trách nhiệm công chức, công vụ của cán bộ thuế ở tất cả các cấp.

Đặc biệt, Tổng cục Thuế cần xây dựng cơ sở dữ liệu về người nộp thuế theo hướng tập trung, thống nhất, tích hợp gắn với việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các khâu của quy trình quản lý thuế. Đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án hiện đại hoá quản lý thuế, tháo gỡ vướng mắc, thủ tục trong quá trình thực hiện. Tổng cục Thuế báo cáo lãnh đạo Bộ tình hình triển khai thực hiện Dự án hiện đại hoá quản lý thuế (TAMP) vay vốn Ngân hàng thế giới và Dự án quản lý thuế thu nhập cá nhân trong tháng 10/2011.

(PV)