Tổng cục Thuế đánh giá tình hình thực hiện các Nghị định, Thông tư

(eFinance Online) - Ngày 06/4/2016, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016.
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

 Để phục vụ báo cáo, đánh giá tổng kết tình hình thực hiện các Nghị định và Thông tư về thuế GTGT, thuế TTĐB, Quản lý thuế và xây dựng Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế nêu trên, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương qua thực tế quản lý tại địa phương thực hiện báo cáo, đánh giá tổng kết trong quá trình thực hiện các Nghị định và Thông tư về thuế GTGT, thuế TTĐB, Quản lý thuế; Đề xuất các nội dung về thuế GTGT, thuế TTĐB, Quản lý thuế cần quy định, hướng dẫn tại Nghị định, Thông tư.

(TAT)