Tổng cục Thuế đột phá triển khai Chính phủ điện tử

(eFinance Online) - Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025, Tổng cục Thuế xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Thuế đến năm 2025 xây dựng và nâng cao hệ thống CNTT trong công tác quản lý thuế nhằm công khai minh bạch các hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuế. 
Ảnh: Quang Minh.Ảnh: Quang Minh.

Tổng cục Thuế cho biết, tính đến quý 3/2019 hệ thống CNTT của Tổng cục Thuế đáp ứng 100% số lượng người dân và doanh nghiệp nộp hồ sơ trên Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục Thuế đều được xác thực. Ước thực hiện đến 31/12/2019, hệ thống CNTT của Tổng cục Thuế đáp ứng 100%  người nộp thuế nộp hồ sơ trên Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục Thuế đều được xác thực. Dự kiến trong năm 2020, hệ thống của Tổng cục Thuế đáp ứng 100% người nộp thuế nộp hồ sơ trên Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục Thuế đều được xác thực. Tuy nhiên, theo Tổng cục Thuế  năm 2020, Luật Quản lý thuế số 38/QH14 và các văn bản hướng dẫn có hiệu lực sẽ ảnh hưởng lớn đến tiến độ triển khai các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Bên cạnh đó, theo Tổng cục Thuế tính đến quý 3/2019 tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính (mức độ 1, 2, 3, 4) đạt 80% và ước thực hiện đến 31/12/2019 là 82% (vượt so với kế hoạch đề ra tại Nghị quyết 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ). Năm 2020, Tổng cục Thuế sẽ phấn đấu đạt 85%.

Tính đến quý 3/2019, Tổng cục Thuế triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đạt 38,8% (vượt so với kế hoạch đề ra 30%). Ước thực hiện đến 31/12/2019 tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là 49,67%. Năm 2020, Tổng cục Thuế sẽ phấn đấu triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đạt 75%.

Đối với dịch vụ công hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho người dân, doanh nghiệp, Tổng cục Thuế cho biết tính đến quý 3/2019 đạt 100%, ước thực hiện đến 31/12/2019 là 100%. Dự kiến năm 2020 thực hiện 100%.

Theo đánh giá của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), tính đến quý 3/2019 mức độ hài lòng của người dân khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến của Tổng cục Thuế đạt 97%. Tổng cục Thuế cho biết dự kiến năm 2020 sẽ đạt 97%.

Theo Tổng cục Thuế tính đến quý 3/2019, dịch vụ công trực tuyến xử lý bằng hồ sơ điện tử đạt 43,75%, ước thực hiện đến 31/12/2019 là  61,18%. Dự kiến hết năm 2020 Tổng cục Thuế phấn đấu đạt 82,24%. Thông tin của người dân được tự động nhập vào biểu mẫu trực tuyến tính đến quý 3/2019 đạt 20%; ước thực hiện đến 31/12/2019 là  20%. Dự kiến năm 2020 thực hiện 20%.

Quang Minh