Trường hợp miễn tiền phạt chậm nộp thuế

Nhận được kiến nghị của Công ty Cổ phần XNK Minh Đạt về miễn tiền phạt chậm nộp thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu, Tổng cục Hải quan đã có công văn 313/TCHQ-TXNK trả lời cụ thể.

Ảnh minh họa. Ảnh minh họa.

Theo đó, ngày 09/01/2015 Tổng cục Hải quan có công văn số 117/TCHQ-TXNK trả lời kiến nghị của Công ty về việc miễn tiền chậm nộp. Theo đó, người nộp thuế nộp tiền thuế chậm so với thời hạn quy định, thời hạn được gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo, trong quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế của cơ quan hải quan và văn bản xử lý về thuế của cơ quan có thẩm quyền thì phải nộp tiền chậm nộp.

Trường hợp người nộp thuế bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế, nhưng không có khả năng nộp đủ số thuế nợ trong một lần thì được nộp dần tiền thuế nợ theo quy định tại khoản 25 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Điều 39 Nghị định 83/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Theo đó, người nộp thuế “được nộp dần tiền thuế nợ trong thời hạn tối đa không quá 12 tháng kể từ ngày bắt đầu của thời hạn cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế nếu có bảo lãnh của tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật về số tiền thuế nợ đề nghị nộp dần và cam kết tiến độ thực hiện nộp dần tiền thuế nợ, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước…”.

Nội dung quy định chi tiết cụ thể về việc nộp dần tiền thuế nợ, trách nhiệm của người nộp thuế, hồ sơ, thẩm quyền giải quyết nộp dần tiền thuế thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 132 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính.

(T.H)