Từ 05/02/2014, áp dụng Thỏa thuận xác định giá tính thuế

Theo Thông tư 201/2013/TT-BTC hướng dẫn áp dụng Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế trong quản lý thuế được Bộ Tài chính ban hành, Thỏa thuận bằng văn bản giữa cơ quan thuế với người nộp thuế về xác định cụ thể các căn cứ tính thuế, phương pháp xác định giá tính thuế hoặc giá tính thuế theo giá thị trường (APA) sẽ được áp dụng từ ngày 05/02/2014.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Hình thức APA bao gồn APA đơn phương và APA đa phương.

APA đã ký kết sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc với cơ quan thuế và người nộp thuế khi các quy định và ràng buộc nêu tại APA được người nộp thuế chấp hành đầy đủ.

APA có hiệu lực trong thời gian tối đa 5 năm.

(T.H)