Ưu đãi thuế cho phát triển, sử dụng năng lượng tái tạo

Theo Quyết định 2068/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050,  các dự án phát triển và sử dụng năng lượng tái tạo được hưởng các ưu đãi về thuế. Cụ thể:

Ảnh minh họa - nguồn internet. Ảnh minh họa - nguồn internet.

Về thuế nhập khẩu: Được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định cho dự án; hàng hóa nhập khẩu là nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để phục vụ sản xuất của dự án.

Về thuế thu nhập doanh nghiệp: Việc miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp được thực hiện như đối với dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư.

Ngoài ra, các dự án phát triển và sử dụng năng lượng tái tạo này còn được hưởng các ưu đãi về tín dụng đầu tư, ưu đãi về đất đai…

Quyết định 2068/QĐ-TTg ngày 25/11/2015 có hiệu lực từ ngày 25/11/2015.

(T.H)