Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp Nhà nước chuyển thành công ty cổ phần

Hỏi: Với doanh nghiệp Nhà nước chuyển thành công ty cổ phần thì được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) như thế nào? Khi hết thời gian ưu đãi thì việc áp dụng giảm 50% tính theo mức thuế suất nào?

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp Nhà nước chuyển thành công ty cổ phần

Trả lời: 1. Căn cứ vào Mục III, phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính thì doanh nghiệp Nhà nước chuyển thành công ty cổ phần có đủ điều kiện ưu đãi đầu tư được hưởng thuế suất ưu đãi; miễn giảm thuế TNDN theo mức độ đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tư.

2. Về mức thuế suất ưu đãi được hướng dẫn tại điểm 1, mục II, phần E và thời gian miễn, giảm thuế TNDN được hướng dẫn tại điểm 2, mục II, phần E Thông tư nêu trên phù hợp với mức độ đáp ứng các điều kiện ưu đãi.

Công ty căn cứ vào các điểm hướng dẫn trên, tự xác định mức thuế suất được hưởng; thời gian miễn, giảm thuế và thông báo cho cơ quan thuế biết mà không cần làm thủ tục gì để được hưởng ưu đãi thuế.

3. Thời gian giảm 50% thuế TNDN được tính theo mức thuế suất thuế TNDN ưu đãi mà công ty được hưởng. Nếu hết thời gian được hưởng mức thuế suất ưu đãi thì việc áp dụng giảm 50% thuế TNDN theo mức thuế suất 28%.

(Theo Tổng cục Thuế)