Ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Tổng cục Thuế vừa có văn bản số 54/TCT-CS trả lời Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa về vấn đề ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp khoa học công nghệ.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty được cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư lần đầu năm 2012, năm 2014 dự án đầu tư đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh và được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ thì Công ty thuộc diện hưởng ưu đãi thuế TNDN theo lĩnh vực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, doanh nghiệp khoa học công nghệ quy định tại Luật thuế TNDN, các văn bản hướng dẫn thi hành, Thông tư liên tịch số 17/2012/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 10/9/2012 của Bộ Tài chính nếu thực tế hoạt động đáp ứng điều kiện ưu đãi theo quy định.

Về thời điểm hướng dẫn ưu đãi đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ, ngày 29/10/2013 Tổng cục Thuế có công văn số 3591/TCT-CS ngày 29/10/2013 trả lời Cục Thuế TP Hồ Chí Minh. Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa tham khảo hướng dẫn của Tổng cục Thuế nêu tại công văn số 3591/TCT-CS nêu trên để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện cho phù hợp với quy định của pháp luật thuế.

Việc xác định thu nhập được ưu đãi theo lĩnh vực ưu đãi đầu tư được xác định theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính.

(PV)