Xăng sinh học E5 có mức thuế nhập khẩu ưu đãi 5%

Vụ chính sách Thuế - Bộ Tài chính cho biết, theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BCT ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính, mặt hàng xăng E5 được pha trộn giữa xăng khoáng R92 và cồn biến tính E100 theo tỷ lệ 95% xăng R92 và 5% E100 thuộc nhóm 2710, mã hàng 2710.20.00. Sản phẩm xăng sinh học E5 sẽ có mức thuế nhập khẩu ưu đãi là 5%.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Việc thu điều tiết đối với 95% xăng RON92 thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 24/2013/TT-BTC, trong đó căn cứ tính thu điều tiết như sau:

- Sản lượng xăng RON92 thu điều tiết bằng 95% xăng RON92 sản lượng xăng E5 tiêu thụ thực tế hàng quý.

- Giá tính thu điều tiết đối với xăng RON92 được xác định theo giá bán xăng RON92 thực tế trên thị trường tại thời điểm tiêu thụ xăng E5 của Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, thuế bảo vệ môi trường, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế nhập khẩu và các khoản thuế, phí phải nộp ngân sách nhà nước (nếu có).

- Tỷ lệ thu điều tiết là chênh lệch giữa mức thuế suất thuế nhập khẩu của sản phẩm xăng RON92 quy định tại thời điểm tiêu thụ trừ mức giá trị ưu đãi tính trong giá bán đối với xăng là 7%.

- Số thu điều tiết đối với sản phẩm xăng RON92 tiêu thụ trong nước của từng quý được xác định bằng tổng số thu điều tiết của từng lần xuất bán sản phẩm thực tế trong quý.

Trong đó số thu điều tiết đối với xăng RON92 của từng lần xuất bán sản phẩm xăng E5 bằng sản lượng xăng RON92 của từng lần xuất bán sản phẩm xăng E5 bằng sản lượng xăng RON92 thu điều tiết nhân với giá tính thu điều tiết đối với xăng RON92 nhân với tỷ lệ thu điều tiết tại thời điểm xuất bán sản phẩm.

(T.H)