Xóa nợ tiền chậm nộp thuế phát sinh trước 01/7/2013

Một trong các giải pháp về thuế được áp dụng để hỗ trợ cho các DN trong cả nước theo nội dung của Nghị quyết 63/NQ-CP năm 2014 là xem xét xóa nợ số tiền phạt chậm nộp thuế phát sinh trước 01/7/2013 của doanh nghiệp gặp khó khăn khách quan và đã nộp khoản nợ thuế gốc trước 31/12/2014.

Xóa nợ tiền chậm nộp thuế phát sinh trước 01/7/2013

Chính phủ sẽ quy định cụ thể phạm vi đối tượng DN được xóa nợ này.

Bên cạnh việc xóa nợ, doanh nghiệp (DN) còn có thể được áp dụng một số giải pháp, chính sách hỗ trợ sau:

Thứ nhất, DN được tính vào chi phí được trừ đối với khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho NLĐ mà có hóa đơn, chứng từ; tổng số chi không quá 1 tháng lương bình quân thực tế.

Thứ hai, áp dụng mức thuế TNDN là 20% trong năm 2014 và 2015 đối với DN hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp sử dụng thường xuyên trên 300 lao động và bao tiêu SP thu hoạch cho NLĐ không thuộc địa bàn KT-XH  khó khăn và đặc biệt khó khăn. 

Từ ngày 01/01/2016, mức thuế suất này giảm còn 17%.

(T.H)