Xử lý sai sót hóa đơn đã lập

Theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế, trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót.

Xử lý sai sót hóa đơn đã lập

Cụ thể, hóa đơn ghi rõ điều chỉnh tăng (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất giá trị gia tăng (GTGT), tiền thuế giá trị tăng cho hóa đơn cũ với số hiệu, ký hiệu rõ ràng. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm.

(T.H)